T .C.

FETHİYE

1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2012/……

KARAR NO : 2012/……

HAKİM : ………………

KATİP : ……………..

DAVACI : ……………….

DAVALI : 1- Beyhan ……..

[VEKİLİ] : Av. AHMET CAHİT OLGUN – Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA

DAVALILAR : 2- …………….

3- ………………..

4- ……………….

5- …………….

6- …………………..

7- ……………….

8- ……………….

9- ……………..

10- ………….

11-……………….

12- ……………..

13- …………..

14- …………..

15- …………

16- ……………..

17- …………..

18- ………….

19- ………….

20-……………

21- ……….

DAVA : Ortaklığın Giderilmesi

DAVA TARİHİ : 26/03/2012

KARAR TARİHİ : 25/04/2012

Mahkememizde görülmekte bulunan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekilinin mahkememize sunduğu ve duruşmada da tekrar ettiği dava dilekçesinde özetle; müvekkili ile davalıların Muğla ili Fethiye ilçesi ……… köyü …… pafta …… ada …….. parsel ve Yayla Ceylan köyü …… pafta ………. parseldeki taşınmazda hak sahibi olduklarını, tarafların anlaşamamaları nedeni ile taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış yolu ile giderilmesine karar verilmesinin talep ve dava etmiştir,

Davalılara usulüne uygun davetiye tebliğ yapılmış davalı ………. kendisini vekil ile temsil ettirmiştir diğer davalılar duruşmalara katılmayıp beyanda bulunmadıklarından davayı tümden inkar ettikleri kabul olunmuştur.

Davacı vekili vermiş olduğu dilekçesinde vekillikten çekildiğini beyan etmiş çekilme dilekçesi davacı asile tebliğ edilmiş, davalı ………. vekili davayı kendilerinin takip edeceğini beyan etmiştir.

Dava konusu Muğla ili Fethiye ilçesi …….köyü …….pafta …… ada…… parsel ve ……… köyü ……pafta ………. parseldeki sayılı taşınmazın tapu kaydının incelenmesinde; taşınmazda tarafların ve mirasçılarının paydaş olduğu anlaşılmıştır.

Dava konusu taşınmazın tapu kaydı ve çaplı krokisi dosyaya celbedildikten sonra taşınmaz üzerinde 30/09/2011 tarihinde refakate alınan fen, ziraat ve emlak bilirkişileri marifetiyle keşif icra edilmiştir. Fen Bilirkişi raporunda; ortaklığın giderilmesinin ifraz edilerek aynen taksim yoluyla yada ivaz ilavesi suretiyle mümkün olmadığını, satış suretiyle ortaklığın giderilebileceğini söylemiş, ziraat bilirkişisi raporunda; taşınmaz üzerindeki ağaçların değerini bildirmiş, emlak bilirkişi raporunda; taşınmazın zemin değerini bildirmişlerdir.

Dava, Muğla ili Fethiye ilçesi ……. köyü …… pafta …….. ada … parsel ve ……… köyü ……. pafta ……..parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesi talebinden ibarettir. Bilindiği üzere, ortaklığın giderilmesi davaları, müşterek ya da müteselsil mülkiyete konu taşınır ve taşınmaz mallarda ortaklar (paydaşlar) arasında mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan, taraflar için benzer sonuçlar doğuran davalardır. Paydaşlardan biri veya birkaçı tarafından açılan ve diğer bütün paydaşların davada yer alması gereken bu davalarda ortaklığın giderilmesi istenen taşınır ya da taşınmaz(lar)ın mümkün ise aynen taksimi ve eğer mümkün değil ise –talep de varsa- satış sureti ile ortaklığın giderilmesi kararı verilir.

Yapılan yargılama neticesinde; açıklananlar ışığında bilirkişi raporlarına göre dava konusu taşınmazlar üzerindeki ortaklığın aynen taksim sureti ile giderilmesi teknik olarak mümkün bulunmadığından satış sureti ile ortaklığın giderilmesine karar verilmiş ve aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM : Gerekçesi ekli kararda açıklanacağı üzere ;

Davanın kabulü ile ; dava konusu Muğla İli Fethiye İlçesi ……… Köyü …….. Mevkii ……… parsel ile …….. köyü ……… Mevkii …….. ada ….. parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki taraflar arasındaki ortaklığın aleni olarak açık artırma yolu ile satış suretiyle giderilmesine

Satış bedelinin veraset ilamı ve tapu kaydındaki hisseleri oranında hissedarlara ödenmesine ,

Satış memuru olarak Fethiye 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü ………….’ın görevlendirilmesine,

Taşınmazın satış bedeli üzerinden 09 (binde dokuz) harcın taraflardan tapu kayıtlarındaki hisseleri oranında alınarak hazineye gelir kaydına,

Davacı tarafça yapıldığı belgelenen 27,90 TL ilk dava gideri, 22 Adet davetiye gideri 110 TL olmak üzere toplam 137,9 TL yargılama giderinin, davalılardan tapu kayıtlarındaki hissesi oranında alınarak davacıya verilmesine, davacının payına düşen kısmın kendi üzerinde bırakılmasına,

Davalı Beyhan …… tarafından yapılan 4,35 baro pulu masrafı, 2 adet davetiye 12 TL ve 729,20 TL keşif, vasıta ve bilirkişi masrafı olmak üzere toplam 745,55TL yargılama giderinin, davalılardan ve davacıdan tapu kayıtlarındaki hissesi oranında alınarak davalı Beyhan ……. ‘a verilmesine, davalı Beyhan …….. ‘un payına düşen kısmın kendi üzerinde bırakılmasına,

Davalı Beyhan …… kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olan A.A.Ü.T.’ne göre tayin ve takdir olunan 900 TL vekalet ücretinin davalılardan ve davacıdan tapu kayıtlarındaki hissesi ve veraset belgesindeki payları oranında alınarak davalı Beyhan….. ‘a verilmesine, davalı Beyhan …… ‘un payına düşen kısmın kendi üzerinde bırakılmasına,

Dair davalı vekilinin yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren 8 gün içinde mahkememize yada mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine verilecek dilekçe ile temyizi kabil olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı 25/04/2012