T.C.

FETHİYE

1.SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO :2006/…… (TÜRK MİLLETİ ADINA)

KARAR NO :2010/……..

K A R A R

HAKİM :……….

KATİP :………….

DAVACI :H……………..

VEKİLİ :Av. Ahmet Cahit OLGUN- Fethiye/MUĞLA,

 

DAVALILAR :…………

DAVA :İŞTİRAK HALİNDEKİ MÜLKİYETİN MÜŞTEREK MÜLKİYETE

ÇEVRİLMESİ

DAVA TARİHİ :20.03.2010

KARAR TARİHİ :20.05.2010

Davacı vekili tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan davanın yapılan açık yargılaması sonucunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

Dava : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;Davaya konu Muğla İli Fethiye İlçesi ….. Köyü …. Mevkiinde kain …. Parsel sayılı taşınmazda davacı ve davalıların ortak murisi ….’ nin hissedar olduğunu belirterek muris adına kayıtlı pay üzerindeki iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesine ve tapuya tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Cevap : Davalılara duruşma gününü bildirir davetiye tebliğ edilmiş ve davalılar davetiye tebliği üzerine duruşmalarda kendilerini vekille temsil ettirmişlerdir.

Davalılar vekili davaya ilişkin cevap ve beyanlarında;Davacının talebinin yerinde olmadığını,davaya konu taşınmaz üzerinde ihtiyati tedbir kararı bulunduğunu,ayrıca bu taşınmazla ilgili Fethiye 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ nin 2005/246-376 E-K sayılı hükmünün tapuda tescil edilmediğini,ayrıca aynı mahkemenin 2006/30 Esas sayıl dava dosyasının karar çıkıp henüz kesinleşmediğini,söz konusu kararların infazının beklenmesini talep ettiklerini ifade etmiştir.

Dahili davalı …. duruşma gününü bildirir davetiye tebliğine rağmen duruşmalara gelmediği gibi davaya cevapta vermemiştir.

Deliller-Değerlendirme ve Kanaat : Dava, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 644. maddesi uyarınca Muğla İli Fethiye İlçesi …. Köyü …. Mevkiinde kain …. Parsel sayılı taşınmazda davacı ve davalıların ortak murisi ….. adına kayıtlı bulunan pay üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi talebinden ibarettir.

Davaya konu taşınmaza ait tapu kaydı dosya arasına celp edilmiştir.

Kayıt maliki davacı ve davalıların ortak murisi ……..’ nin veraset ilamı dosya arasına alınmıştır.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 644. maddesi uyarınca “[1] Bir mirasçı, terekeye dahil malların tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunduğu takdirde sulh hakimi, diğer mirasçılara çağrıda bulunarak belirleyeceği süre içinde varsa itirazlarını bildirmeye davet eder. [2] Elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan biri belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı takdirde, istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilir. [3] Terekeye dahil diğer hakların ve alacakların paylar oranında bölünmesi hususunda da yukarıdaki hükümler uygulanır.”

Görülmekte olan davada duruşmalarda kendilerini vekille temsil ettiren davalılar dava konusu taşınmazla ilgili verilen ve kesinleşen mahkeme kararlarının infaz edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

Duruşmalara katılmayan dahili davalı tarafından iştirakin devamını haklı kılacak bir neden gösterilmemiştir-gösterilememiştir.

Söz konusu mahkeme kararlarının infazının sağlanması için davalı tarafa süre verilmiş ancak davalı tarafça kararların infazı sağlanmamıştır. Davacı tarafta kararların infazını temine yanaşmamıştır.

Söz konusu dava dosyaları celp edilip incelendiğinde davaların muvazaa nedeniyle pay satışlarının iptali ve mirasçılar adına tescili istemine ilişkin olduğu,iştirak halindeki payın müşterek mülkiyete çevrilmesi istemli eldeki bu dava neticesi verilecek kararın,söz konusu kesinleşmiş mahkeme kararlarının infaz edilmesini engellemeyeceği,iştirakli payın müştereğe çevrilmesi halinde dahi bu kararların infazının mümkün olduğu,bu durumun davaya konu paydaki iştirakin devamını haklı kılacak bir neden olmadığı anlaşıldığından,zikredilen mahkeme kararlarının infaz edilmesi beklenmesizin karar verilmesi cihetine gidilmiştir.

Bu durumda,davacı ve davalıların ortak murisi olan ….. adına kayıtlı olan ve davacı ve davalıların iştiraken maliki bulundukları davaya konu Muğla İli Fethiye İlçesi ….. Köyü ….. Mevkiinde kain ….. Parsel sayılı taşınmazdaki hisse üzerindeki elbirliği mülkiyetinin müşterek mülkiyete dönüştürülmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davanın KABULÜ ile,

Davaya konu olan ve tapuda davacılar ve davalıların ortak murisi …. oğlu ….. adına kayıtlı olup davacı ile davalıların iştirak halinde maliki bulundukları davaya konu Muğla İli Fethiye İlçesi ….. Köyü ….. Mevkiinde kain …. Parsel sayılı taşınmazdaki 189/254 hisse üzerindeki iştiraken mülkiyetin 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’ nun 644. maddesi uyarınca Fethiye Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 12.08.1997 tarih ve 1997/….. sayılı veraset ilamında gösterilen miras payları oranında MÜŞTEREK MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİNE ve bu taşınmazdaki hissenin davacı ve davalılar adına müşterek mülkiyet esasına göre;

………… adına olmak üzere tapuya TESCİLİNE,

2-Peşin alınan harcın mahsubu ile 4.90-TL karar ve ilam harcının davalılardan müteselsilen tahsili ile hazine adına gelir kaydına,

3-Davacı tarafça karşılanan 20.10-TL ilk dava gideri (başvurma harcı,peşin harç ve vekalet harcı) ile ve 35.00-TL davetiye giderinden oluşan toplam 55.10-TL yargılama giderinin davalılardan müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine,

4-Davacı kendilerini vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T.’ ne göre tayin ve takdir olunan 500.00-TL vekalet ücretinin davalılardan müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine,

Dair;Davacı vekili ile bir kısım davalılar vekilinin yüzlerine karşı,kararın tebliği tarihinden itibaren 8 gün içerisinde mahkememize yada mahkememize gönderilmek üzere başka yer Sulh Hukuk Mahkemesi’ne verilecek dilekçe ile Yargıtay’ da temyizi kabil olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. 20.05.2010