TÜRK MİLLETİ ADINA ,

T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. İŞ MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO: 2014/… Esas

KARAR NO: 2015/…

HAKİM: …

KATİP: …

DAVACI : … A.Ş.

VEKİLİ: Av. …

 

DAVALI : Ö..

VEKİLİ: Av. AHMET CAHİT OLGUN – Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA

Av. OSMAN ALPER OLGUN

DAVA: Alacak

DAVA TARİHİ: 01/12/2014

KARAR TARİHİ: 19/11/2015

KARARIN YAZILDIĞI TARİH:23/11/2015 Mahkememizde görülmekte bulunan Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

TALEP: Davacı vekili dava dilekçesinde müvekkili şirketin banka ve finans kuruluşlarının verdiği krediler karşılığındaki teminat işlemlerini yaptığını bu işlemler nedeniyle hukuki sorumluluk yüklendiğini bu nedenle çalışanların dikkatle seçildiğini ve eğitimden geçirildiklerini davalının müvekkiline ait iş yerinde …05.2014 tarihinde çalışmaya başladığını, …07.2014 tarihinde işe izinsiz gelmediğini ve kendisine ulaşılamadığını, …07.2014-…07.2014-…07.2014 tarihli tutanakların düzenlendiğini davalı ile yapılan ….05.2014 tarihli iş sözleşmesinin 7. Maddesinde cezai şart kararlaştırıldığını davalının iş akdini haklı bir sebep olmaksızın bildirimsiz feshettiğinden müvekkiline cezai şart ve ihbar tazminatı ödemesi gerektiğini, davalının son aylık ücretinin 1.750,00 TL ve 3 aylık cezai şart bedelinin 5.250,00 TL olduğunu ileri sürerek 950,00 TL ihbar tazminatı ile 5.250 TL cezai şartın davalıdan tahsilini talep etmiştir.

CEVAP: Davalı vekili cevap dilekçesinde …. cezai şartın geçersiz olduğunu, müvekkilinin iş sözleşmesini iş kanununun 24/11-b, 24/11-c maddelerine göre haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanarak sonlandırdığından ihbar tazminatı istenemeyeceğini, haksız ve dayanaksız açılan davanın reddini savunmuştur.

DELİLLER VE DEĞERLENDİRİLMESİ: Mahkemece tarafların delilleri toplanmış, kurum ve iş yeri kayıtları getirtilmiş taraf tanıkları dinlenmiş, dosya bilirkişiye tevdi edilmiştir. Toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre ; Davalının davacı işverenlikte …/05/2014-…/07/2014 tarihleri arasında en son aylık 1.750,00 TL ücretle operasyon bölümünde …. uzmanı olarak çalıştığı , iş akdinin davalı tarafından haklı bir neden olmaksızın feshedildiği ve ihbar önerine de uyulmadığı iddiası ile açılan dava da her ne kadar davalı iş akdinin kendisine uygulanan mobbing nedeniyle hakarete ve küfre maruz kaldığı kendisi tehdit edildiği için haklı bir nedenle sonlandırdığını savunmuş ise de bu iddialarını somut deliller ile ispat edemediğinden feshin davalı çalışan tarafından haklı bir neden olmaksızın gerçekleştirildiği sonuç ve kanısı ile davacının ihbar tazminatına hak kazandığı anlaşılmakla dosya hesap bilirkişisine tevdi edilmiş ,hesap bilirkişisi …’ın raporu verilere uygun denetime ve hüküm kurmaya elverişli olduğundan mahkememizce benimsenerek davacı işverenlik yararına ihbar tazminatına hükmetmek gerekmiştir.

Bununla birlikte davacı taraf taraflar arasındaki iş sözleşmesinin 7. Maddesinde davacının haklı bir neden olmadan iş akdini feshetmesi halinde davalı yararına cezai şart ihbar tazminatının hüküm altına alınmasının düzenlendiği bu nedenle davacı yararına cezai şartın hükmedilmesini talep etmiş ise de; 7. Maddedeki düzenlemenin sadece işçi aleyhine ve işveren yararına bir cezai şart öngördüğü ayrıca işverenliğin bu fesih sebebi ile ne tür bir zarara uğradığı somut olarak ispat edilemediği gibi davacı yararına ne tür eğitim masraflarını yaptığını somut bir şekilde ispat edememiştir. Tüm bu nedenlerden dolayı işçi aleyhine cezai şart düzenleyen 7. Maddenin fiilen uygulama alanı olmayıp işçiye tek taraflı olarak cezai şart yükleyen sözleşme hükmü uygulanamayacağından davacı tarafın cezai şart talebinin reddine dair aşağıdaki karar verilmiştir.

HÜKÜM:

Davanın KISMEN KABULÜNE,

918,14TL net ihbar tazminatının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte, davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine, Fazlaya ilişkin talebin reddine,

(Cezai şart talebinin reddine )

Harçlar yasasına göre alınması gereken 62,71 TL harçtan peşin alınan 105,90 TL harcın mahsubu ile fazla alınan 43,19TL harcın karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya iadesine,

Tarife gereğince hesaplanan 918,14 TL ücreti vekaletin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,

Tarife gereğince hesaplanan 1.500,00 TL ücreti vekaletin davacıdan alınıp davalıya verilmesine,

Davacı tarafça yapılan masraflar toplamı olan 340,00 TL yargılama giderinden 49,90 TL’sinin davalıdan tahsiline davacıya verilmesine

Kabule göre 25,20TL başvurma harcı, 105,90TL peşin harç toplamı olan 131,10 TL dava harcından 87,91 TL’sinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Taraflarca yatırılan gider avansının artan kısmının karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,

Dair taraf vekillerinin yüzlerine karşı tebliğ tarihinden itibaren 8 gün içinde Mahkememize verilecek temyiz dilekçesi ile Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 19/11/2015