T.C.

FETHIYE

  1. ASLIYE HUKUK MAHKEMESI

(IS MAHKEMESI SIFATIYLA) TÜRK MILLETI ADINA

GEREKÇELI KARAR

 

ESAS NO: 2010/…

KARAR NO: 2013/….

HAKIM:……

KATIP: ….

 

DAVACI :…

VEKILI: Av. AHMET CAHIT OLGUN – Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/MUGLA

DAVALI : … Dershanesi

VEKILI: Av. …

DAVA: Alacak

DAVA TARIHI: 03/03/2010

KARAR TARIHI: 24/09/2013

KARARIN YAZILMA TARIHI : 24/10/2013

Mahkememizde görülmekte bulunan Alacak davasının yapılan açık yargılamasının

sonunda;

GEREGI DÜSÜNÜLDÜ:

Davacı vekilinin Mahkememize verdigi 03.03.2010 havale tarihli dava dilekçesinde özetle; ….  davalıdan tahsiline karar verilmesini istemistir.

Davalı kendisini vekil ile temsil ettirmis olup vekilinin Mahkememize verdigi 01.06.2010 havale tarihli cevap dilekçesinde özetle; … davanın reddine karar verilmesini

istemistir.

Taraflarca bildirilen kanıtlar toplanmıs, davacının çalısmasına iliskin kayıt ve belgeler gerek davalı isyerinden gerekse SGK’dan getirtilmis, tarafların bildirdigi tanıklar dinlenmis, dosya üzerinde talimat mahkemesi aracılıgılı ile bilirkisi incelemesi yaptırılarak rapor alınmıstır.

Bilirkisi … (is hukuku hesap bilirkisisi) tarafından sunulan 05.08.2013 havale tarihli bilirkisi raporunda sonuç olarak; … yönünde görüs bildirmistir.

Dava is hukukundan kaynaklanan çalısma ücreti ve fazla mesai alacagına iliskin alacak davasıdır.

Tüm dosya kapsamı, celp edilen belge ve kayıtlar, dinlenen tanık beyanları ve alınan karar vermeye ve denetime elverisli bilirkisi raporu dogrultusunda davacının ödenmeyen ücret alacagı, fazla mesai ücreti ve noter masrafının kısmen kabulüne dair asagıdaki sekilde hüküm kurulmustur.

H Ü K Ü M: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Davanın KISMEN KABULÜile;

1- 5.120,96 TL net ücret alacagının dava tarihi olan 03.03.2010 tarihinden itibarenisleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya

iliskin istemin reddine,

171,03 TL net fazla mesai ücret alacagının dava tarihi olan 03.03.2010 tarihinden itibaren en yüksekbanka mevduat faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya iliskin istemin reddine,

65,28 TL noter masrafının davatarihi olan 03.03.2010 tarihinden itibaren isleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

2- Kabul edilen miktar üzerinden alınması gerekli 365,95 TL harçtan pesin alınan 136,70 TL. indirilerek geri kalan 229,25 TL harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

3- Reddedilen miktar yönünden 24,30 TL red harcının davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,

4- Davacı kendini vekil ile temsil ettirdiginden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. uyarınca 642,87 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5- Davalı kendini kendini vekil ile temsil ettirdiginden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. uyarınca 461,61 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya

verilmesine,

6- Davacı tarafça yapılan 156,60TL ilk dava gideri, 96,00 TL tebligat gideri, 200,00 TL bilirkisi ücreti olmak üzere toplam 452,60 TL yargılama giderinden kabul edilen miktara göre hesaplanan 263,43 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, geri kalan kısmın davacı üzerinde bırakılmasına,

7- Davalı tarafça yapılan 67,00TL tebligat ve posta giderinin davanın reddedilen miktarı üzerinden hesaplanan 28,00 TL yargılama giderinindavacıdan alınarak davalıya verilmesine, geri kalan kısmındavalı üzerinde bırakılmasına,

Dair; davacı vekilinin yüzüne karsı, davalı vekilinin yoklugunda kararın tefhim ve tebliginden itibaren 8 günlük yasal süre içersinde Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı.24/09/2013