T .C.

FETHİYE

  1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2008/……

KARAR NO : 2010/…

HAKİM : ….

KATİP : ……

DAVACI : AHMET …….

DAVALI : …… A Ş

[VEKİLİ] : Av. AHMET CAHİT OLGUN – Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA

DAVA : İşe İade

DAVA TARİHİ : 28/11/2008

KARAR TARİHİ : 26/01/2010

Mahkememizde görülmekte bulunan İş davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı, davalı şirkete ait tatil köyünde …… SSK numarası ile 2002 yılı Mayıs ayı – 2003 yılı Ağustos ayı arası ve 2005 yılı Ocak ayı ile 2007 yılı Ekim ayları arasında sigortalı işçi olarak aylık net 928 TL ücretle fiilen çalıştığını, 2007 yılı Ekim ayında tarafına herhangi bir ihbar önelinde bulunulmaksızın hizmet sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedildiğini, ihbar ve kıdem tazminatının ödenmediğini belirterek feshin geçersizliğine, işe iadesine, işe başlatılmaması halinde boşta geçen sürelere ilişkin 4 aylık ücret ve diğer hakları ile 8 aylık ücreti tutarında tazminat ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili, davanın bir aylık hak düşürücü süre içerisinde açılmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davacıya ait sigorta sicil dosyası getirtilmiş, davalı işverenden işyerinde çalışan işçi sayısı ve fesih bildirimine ilişkin belgeler sorulmuştur. Davalı taraf davacı ile aralarında hizmet sözleşmesi bulunmadığını bildirmiştir. Davacının hizmet cetvelinden …….. nolu işyerinde en son çalışmasının 2007 yılı 10.ay olduğu, davacının 2008 yılı 4.aydan itibaren ……. nolu işyerinde çalışmaya başladığı ve halen bu işyerinde çalıştığı, bu işyerinin ….. A.Ş.’ye ait ….. Hotel olduğu görülmüştür.

Dava işe iade davasıdır. Davacı hizmet sözleşmesinin geçerli sebep gösterilmeksizin 2007 yılı Ekim ayında feshedildiğini bildirmiş olup iş bu davayı 28/11/2008 tarihinde açtığı anlaşılmıştır. 4857 S.Y.’nın 20.maddesi uyarınca işe iade davaları fesih bildiriminin tebliğ tarihinden itibaren bir aylık süre içerisinde açılmalıdır. Dava fiilen çalıştığı son günün 2007 yılı Ekim ayı içerisinde olduğunu belirtmiş olup hak düşürücü süre içerisinde açılmayan davanın reddine karar vermek gerekmiştir.

H Ü K Ü M Yukarıda açıklandığı üzere,

Davanın REDDİNE.

Alınması gereken 17,15 TL red harcından peşin alınan 14 TL harcın mahsubu ile bakiye 3,15 TL harcın davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

Karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 1000 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

Dair; davacı ve davalı vekilinin yüzüne karşı kararın tefhiminden itibaren 8 günlük yasal süre içersinde Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 26/01/2010