TÜRK MİLLETİ ADINA

T.C.
FETHİYE
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA)
GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2019/..
KARAR NO : 2020/..

HAKİM : ..
KATİP : ..

DAVACI : .. A.Ş.
VEKİLLERİ : Av. OSMAN ALPER OLGUN –

DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Çankaya/ ANKARA
VEKİLİ : Av. …

DAVA : Alacak (Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : ../04/2019
KARAR TARİHİ : ../03/2020
G.KAR.YAZ.TARİHİ : ../05/2020

Mahkememizde görülmekte bulunan Alacak (Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
DAVA:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalı kurumun müvekkil şirkete SGK e-bildirge sistemi üzerinden 195.474,89TL ana para, 32.332,10TL gecikme zammı olmak üzere toplam 227.806,99TL borç yansıtıldığını, bu borca gerekçe olarak müvekkil şirketin 2018 yılında 9 ay boyunca yararlandığı, tüm personelin asgari ücret devlet desteğinin geri alınması olarak gösterildiğini, ancak yüzlerce personel istihdam eden müvekkil şirketin senelerdir tüm yasal yükümlülüklerini harfiyen ve eksiksiz yerine getirdiğini, söz konusu teşviklerin geri alınmasının haksız ve hukuksuz bir uygulama olduğunu, müvekkil kuruma gönderilen yazısı istinaden söz konusu toplam 227.806,99TL nin davalı kuruma ödenmek zorunda kaldığını, davalı kurum tarafından yapılan bu işleme müvekkil şirket tarafından itiraz edildiğini, ancak itirazlarının reddedildiğini, davalı kurumun davaya konu bu ücretleri müvekkil şirketten isteme ve tahsil etme yetkisinin olmadığını, uygulamanın yalnız olduğunu, davalı kurumun 2015 yılındaki bir olay nedeniyle, 2015 yılında yürürlükte olmayan bir yasa maddesine göre dava konusu tahsilatı yaptığını, yapılan bu tahsilatın haksız ve kanunsuz olduğunu, bu nedenlerle davanın kabulü ile yasaya aykırı olarak müvekkil şirketten tahsil edilen 227.806,99TL nin ödeme tarihi olan ../01/2019 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı idareden tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
CEVAP:
Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; kurum tarafından yapılan işlemlerde bir yanlışlık bulunmadığını, 2018 yılı Ocak ile Eylül ayları için sigorta primine esas kazancın eksik bildirildiğinin veya hiç bildirilmediğinin anlaşılması halinde, 2018 yılı Ocak ile Eylül dönemleri için destekten yararlanılmayacağının, yararlanılmış olması halinde ise yararlandırılan tutarların gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacağının belirtildiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
DELİLLER:
Mahkememizce tarafların iddia/savunma, talep ve delilleri doğrultusunda davaya konu tüm bilgi ve belgeler ilgili kurum/kuruluşlardan tedarik edilmiş, ibraname, ödeme belgeleri, başvuru ve sonuç belgeleri, arabuluculuk tutanağı ve SGK kayıtları incelenerek dosya arasına alınmıştır.
GEREKÇE:
Dava kurum işleminin iptali ile ödenen meblağın istirdadı istemine ilişkindir.
Davalı kurum tarafından davacı şirkete e-bildirge sistemi üzerinden 195.474,89TL ana para, 32.332,10TL gecikme zammı olmak üzere toplam 227.806,99TL borç yansıtılmış bu borca gerekçe olarak davacı şirket bünyesinde işçi olarak görev ifa eden işçi …’ın iş akdinin feshi sonrasında davacı işveren ile arasında gerçekleştirilen zorunlu arabuluculuk görüşmeleri neticesinde tanzim edilen 31/08/2018 tarihli arabuluculuk anlaşmasından da anlaşılacağı üzere işçi ..’ın 2018 yılı Ocak ve Eylül ayı dönemleri için sigorta primine esas kazancının hiç bildirilmediğinin veya eksik bildirilmiş olduğunun anlaşılması gösterilmiş; ayrıca arabuluculuk tutanağının mahkeme ilamı niteliğinde olduğu belirtilmekle tutanak işleme dayanak olarak gösterilerek davacı şirket hakkında cezai işlem uygulanmış, davacı şirket bildirilen meblağ uyarınca davalı kuruma ödeme yapmıştır.
Dosya kapsamında sunulu işçi … ile davacı işveren arasında imzalanan arabuluculuk anlaşma tutanağı ve dosyaya sunulu ibraname incelendiğinde; arabulucuk anlaşma tutanağının ../08/2018 tarihinde, ibranamenin ise ../09/2018 tarihinde imzalandığı, taraflar arasındaki sulhun dava dışı işçi ..’ın 2015 yılı fazla çalışma alacağına yönelik olduğu anlaşılmaktadır.
Tüm dosya kapsamının birlikte değerlendirilmesi ile; her ne kadar davalı şirketin dava dışı işçi ..’ın 2018 yılı Ocak ve Eylül ayı dönemleri için sigorta primine esas kazancının hiç bildirilmediğinin veya eksik bildirilmiş olduğunun anlaşılması gerekçe gösterilerek davacı şirkete davalı kurum tarafından cezai işlem uygulanmış ise de; işçi ..’ın iş akdinin feshi neticesinde davacı şirket ile işçi arasında 2015 yılı fazla çalışma alacağı yönünden anlaşmazlık ortaya çıktığı, anlaşmazlık neticesinde tarafların zorunlu arabuluculuğa başvurduğu, işçi ..’ın 2015 yılında çalıştığı döneme ait sigorta primine esas başkaca alacağı bulunduğuna dair herhangi bir bulgu olmadığı, ödenmeyen fazla çalışma ücreti alacağının işleme dayanak madde kapsamında değerlendirilemeyeceği, sulh neticesinde anlaşılarak işçi alacağının belirlendiği ve bu bağlamda belirtilen nedenlerle davalı kurum işleminin hukuka ve mevzuata aykırı olduğu anlaşılmakla; davanın kabulü ile kurum işleminin iptaline ve ödenen meblağın davalı kurum tarafından davacıya geri ödenmesine karar vermek gerekmiş ve neticeten aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-DAVANIN KABULÜNE,
227.806,99TL nin ödeme tarihi olan ../01/2019 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kurumdan tahsili ile davacıya ödenmesine,
2-Davalı kurum harçtan muaf olduğundan, peşin alınan 3.890,38TL peşin harcın karar kesinleştiğinde ve istek halinde davacı tarafa iadesine,
3-Davacı tarafça yapılan toplam 108TL yargılama giderlerinin davalı taraftan alınarak davacıya verilmesine,
4-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesaplanan 24.396,49TL vekalet ücretinin davalı taraftan alınarak davacı tarafa verilmesine,
5-Taraflarca yatırılan ve kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde ve istek taraflara iadesine,
Dair; davacı vekilinin ve davalı vekilinin yüzüne karşı, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yada mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Hukuk Mahkemesine verilecek dilekçe ile İstinaf Kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. ../03/2020