T .C.

FETHİYE

  1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA) TÜRK MİLLETİ ADINA

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : …/….

KARAR NO : …/…

HAKİM : ……

KATİP : ….

DAVACI : N….

[VEKİLLERİ] : Av. …. – Av. ….

DAVALI : ……TİC. LTD.ŞTİ.

[VEKİLİ] : Av. AHMET CAHİT OLGUN – Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA

DAVA : ALACAK (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)

DAVA TARİHİ : …/…/2012

KARAR TARİHİ : ../../2013

Mahkememizde görülmekte bulunan Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili,müvekkilinin davalı işyerinde 01.08.1995 yılında çalışmaya başladığını, iş akdinin haksız olarak 31.03.2003 tarihinde feshedildiğini, bu tarih itibariyle sigorta primlerinin eksik yatırıldığını öğrendiğini belirterek 500,00 TL kıdem tazminatı, 500,00 TL kötü niyet tazminatı, olmadığı takdirde ihbar tazminatı, 500 TL eksik ücret alacağı, 500,00 TL hafta tatili ücret alacağı, 500,00 TL fazla mesai alacağının fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla en yüksek mevduat faziyle birlikte davalı işverenden tahsiline karar verilmesini ve eksik hizmet süresinin tespitini talep etmiştir.

 

Davalı şirket vekili,………………. belirterek davanın redddine karar verilmesini talep etmiştir.

 

…….

 

H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Davanın KISMEN KABUL, KISMEN REDDİ ile,

500,00 TL tatil ücretinin dava tarihi olan 16.04.2003 tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faizini geçmemek üzere yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

500,00 TL fazla mesai ücretinin dava tarihi olan 16.04.2003 tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faizini geçmemek üzere yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

Davacının kıdem, ihbar, kötü niyet tazminatı ve ücret alacağına ilişkin taleplerinin REDDİNE,

Alınması gereken 68,31 TL karar ve ilam harcının davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

Karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesaplanan vekalet ücreti maktu ücretten az olamayacağından 1.320,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Reddolunan bölüm yönünden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesaplanan vekalet ücreti maktu ücretten az olamayacağından 1.320,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

Davacı tarafından yapılan başvurma harcı 21,15 TL , 2 davetiye gideri 14,00 TL olmak üzere toplam 35,15 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair, taraf vekillerinin yüzüne karşı, kararın tefhiminden itibaren 8 günlük yasal süre içersinde Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı. ../../2013