T.C.
FETHİYE
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ                    (TÜRK MİLLETİ ADINA)
(İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA)
GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2014/…Esas
KARAR NO : 2016/..
HAKİM : …
KATİP : …
DAVACI  : …
VEKİLLERİ : Av. OSMAN ALPER OLGUN – Tuzla Mahallesi 520.Sokak No:22 48300 Fethiye/ MUĞLA
Av. AHMET CAHİT OLGUN – Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA
DAVALI  : …
VEKİLİ : Av. ..
DAVA : Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : ../05/2014
KARAR TARİHİ : ../03/2016
GEREKLÇELİ KARAR
YAZIM TARİHİ : …/03/2016
Mahkememizde görülmekte bulunan Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacının davalının … isimli teknesinde 01.04.2014 tarihinden 30.11.2014 tarihine kadar 3.000,00 TL aylık ücret ile kaptan olarak çalışması hususunda Belirli Süreli İş Sözleşmesi akdettiğini, iş akdinin tek taraflı haksız , iyiniyet kurallarına  aykırı olarak feshedildiğini, bu fesih üzerine Fethiye 2 Noterliği kanalı  ile ihtarname keşide edip davalıdan alacaklarını talep etmiş ise de davalının vekili aracılığı ile Fethiye 7 Noterliği kanalı ile ihtarname keşide ettiğini, gerçek dışı doğru ve etik olmayan gerçeklerle talepleri yerine getirmediği gibi hayali bir takım iddialarla davacıyı korkutmak ve dava açmasını engellemek kastı ile kendisinin alacaklı olduğu beyanını içeren ihtarname yolladığını, davacının hiç bir kusurunun bulunmadığını, davacının sözleşme ile kaptan olarak atandığı teknenin …04.2015 tarihinde limanda karada iken davalının talimatı ile kaptanlık görevi ile ilgisi olmamasına rağmen teknenin denize atıldığı …04.2014 tarihine kadar zımpara , boya , vernik, tadilat vs. işlerini ücretinin ödeneceğine inanarak bitirdiğini ve tekneyi denize atılır duruma getirdiğini, ancak bu 17 günlük çalışması karşılığının  ödenmediğini, bu emek ve mesai karşılığında günlüğü 100,00 TL olmak üzere 17 günlük fazla mesaisinin olduğunu, 17 günlük çalışması boyunca şahsi banka hesaplarından ve nakit olarak ödemeler yaptığını, banka kayıtları ile sabit olduğunu, teknenin …04.2014 tarihinde göreve hazır iken …04.2014 tarihinde davalının tek taraflı ve yazılı irade beyanı ile taraflara arasındaki iş sözleşmesinin hiçbir haklı sebep gösterilmeden feshedildiğini, davacıya 3.000,00 TL Nisan ayı maaş ve harcamalar adı altında 120.00 TL olmak üzere toplam 3.120,00 TL davalı tarafından belge karşılğında ödendiğini, iş akdi fesih tarihinde turizm mevsiminin başladığını ve davacının aynı şartlarda iş bulma olanağının kalmadığını, …Yatçılık Ltd.Şti’nde asgari ücretten iş bulabildiğini ve 12.05.2014 tarihli iş sözleşmesi ile 1.071,00 TL net ücret karşılığı işe başladığını belirterek fazlaya ilişkin haklarının saklı kalmak kaydı ile, 1.700,00 TL fazla mesai ücreti alacağı, 1.000,00 TL davacının işsiz kaldığı 01.05.2014-12.05.2014 tarihleri arasındaki 11 günlük süreye ait ücret alacağı, 1.286,00 TL 2014 Yılı Mayıs ayı 20 günlük süreye ait ücret alacağı, 11.574,00 TL 30.11.2014 tarihine kadar bakiye süre ücret alacağı, 455,02 TL Avukatlık Ücreti ve tebliğ masrafı olmak üzere toplam 16.115,02 TL nin davalıdan tahsiline , yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle;… beyanla davanın reddini savunmuştur.

Davacının SGK dosyası alınmış,  davacı tanıkları dinlenmiş , davalı tanıklarından … ın dinlendiği , diğer davalı tanıklarının ise HMK nun 240/2 maddesi gereğince dinlenmesinden vazgeçildiğine ilişkin karar verildiği anlaşılmıştır.
Mahkememizce dosya İzmir Nöbetçi İş Mahkemesine gönderilerek davacının talep edebileceği alacak miktarının hesaplanması istenilmiş, bilirkişi raporunu ibraz etmiştir.
Bilirkişi raporunda; …..
Davacı vekili ../01/2016 tarihli dilekçesi ile talebini bilirkişi raporu doğrultusunda ıslah etmiştir.
Dava belirli süreli iş sözleşmesinin   feshi nedeni ile alacak istemlidir.
Davacının  tekne kaptanı olarak,  01/04/2014  başlangıç tarihli  8 ay süreli iş sözleşmesi ile çalıştığı,  sözleşme süresi bitmeden  28/04/2014  tarihinde   iş akdini davalı tarafından feshedildiği, davacıya Nisan ayı ücreti olarak 3000.00 TL ile 120.00 TL masraf ödendiği anlaşılmaktadır. Dava ve sözleşme tarihinde yürürlükte olan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun iş görme ediminin ifasının engellenmesi hâlinde ücret başlıklı 408. maddesinde   işverenin , iş görme ediminin yerine getirilmesini kusuruyla engellemesi  veya edimi kabulde temerrüde düşmesi halinde  işçiye ücretini ödemekle yükümlü olduğu ,  işçiden bu edimini daha sonra yerine getirmesini isteyemeyeceği ancak, işçinin bu engelleme sebebiyle yapmaktan kurtulduğu giderler ile başka bir iş yaparak kazandığı veya kazanmaktan bilerek kaçındığı yararların ücretinden indirileceği düzenlenmiştir.
Bakiye süre ücretinin istenebilmesi için, iş sözleşmesinin haklı bir neden bulunmaksızın işverence feshedilmiş olması gerekir. Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçinin iş sözleşmesi süresinden önce   geçerli bir nedenle feshedilmesi halinde dahi   kalan süreye ait ücretinin ödenmesi gerekir. Davacı tanıkları fesih konusunda görgüye dayalı   bilgi sahibi olmadıklarını  beyan etmiş davalı tanığı …  teknede aşçı kaptan ve gemici arasında anlaşmazlık olup tartışma yaşanınca işverenin kendisini çağırarak davacının yetersiz olduğu , gemiyi kıyıya yanaştırırken güvenli yanıştırmadığı , bu nedenle işten ayrılmasını istediğini söylediğini kendisinin de davacıya bu  hususu söylediğine işten çıkmayı kabul ettiğini , davacı ayrıldıktan sonra davacı tarafından bakımı yapılması gereken can salının kendileri tarafından bakıma götürüldüğünü tamir süresinin uzadığını ,  beyan etmiştir. Can salının onarımı ve hazırlık aşamasında tamamlanması gereken zincirin usulüne uygun onarılmaması yönünden işçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevlerin hatırlatıldığına ilişkin delil sunulmadığı  yapılmamakta ısrar edilmesinin ispatlanamadığı gibi  işyerinde olduğu bildirilen tartışma yönünden  işçinin  işverenin başka işçisine sataştığı hususu da tam olarak ispat edilmiş değildir.  Fesih bildirgesinde fesih nedeni yazılmamıştır. İşverenin feshi 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinde yazılı sağlık sebeplerine, ahlâk ve iyi niyet kuralları ile benzerlerine uymayan hallere veya zorlayıcı sebeplere dayanması halinde haklı fesih olacağından yetersizlikten kaynaklı feshin ise geçerli neden olacağı açık olmakla , iş aktinin  bozma anlaşması ile sona erdirildiği  yönündeki savunmanın da davalı tanığı beyanlarınından aksinin anlaşılması nedeni ile  davacının belirli süreli iş aktinin haklı nedenle feshedildiği işveren tarafından ispatlanamadığından, ifa imkansızlığı olduğuna ilişkin savunma ve delil ileri sürülmediğinden   davacının bakiye ücret talebinin yerinde olduğu kabul edilmiştir. 
TBK 408 uyarınca  işçinin, sözleşme kapsamındaki işi yapmaması sebebiyle tasarruf ettiği miktar ile diğer bir işten elde ettiği gelirleri veya kazanmaktan kasten feragat ettiği şeyler kalan süreye ait ücretler toplamından indirilmesi , yine bakiye süre içinde başka işyerinde çalışmadığı döneme ilişkin bakiye süre ücretinden davacının çalışmamakla yapmaktan kurtulduğu giderler için  uygun oranda bir hakkaniyet indirimi yapılması  gerekmektedir. 
Davacının Nisan ayında teknenin onarımı sırasında fazla çalışma yaptığı usulünce ispat edilmediğinden 1700.00 TL fazla çalışma alacağının tahsiline ilişkin istem yerinde görülmemiştir.
Davacının  dava dilekçesinde başka işyerinde 30/11/2014 tarihine kadar çalıştığı     ayrıca bu işyerinde aldığı net ücretin 1.071. TL net olduğu beyan  edildiği halde  istem aşılarak brüt ücret kabul edilip  hesaplama yapılan bilirkişi raporu yeterli kabul edilmemiştir. Her iki bilirkişi raporu hükme esas alınacak nitelikte olmadığından Mahkememizce bakiye  ücret hesaplanmıştır. Şöyle ki;  … bakiye ücret alacağının 13.347.10 TL olduğu kabul edilerek hüküm altına alınmıştır. Bakiye süre ücreti eylemli bir çalışmanın karşılığı olmadığından, 4857 sayılı Yasanın 34 üncü maddesinde öngörülen özel faiz uygulanmayacağı anlaşılmakla talep dikkate alınarak alacağa dava tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesi gerekmiştir.
155.02 TL ihtarname masrafı yargılama giderlerine eklenerek haklılık oranına göre hüküm altına alınmış , vekalet ücreti karşı tarafa yükletilecek ücretten olmadığından bu kısma ilişkin istemin ise yerinde olmadığı kabul edilmiştir.
HÜKÜM     :Gerekçesi açıklandığı üzere
Davanın  kısmen kabulü ile, 13.437,10 TL nin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,
Alınması gereken 917,88 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 411.25   TL nin mahsubundan sonra kalan 506.63  TL nin davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına, davacı tarafından yatırılan 440.25  TL peşin harcın davalıdan alınarak davacıya verilmesine
Davacı tarafından yapılan 550.00 TL bilirkişi ücreti , 201.00 TL tebligat ve posta gideri 155.02 TL ihtarname masrafı olamak üzere 906.02 TL yargılama giderinin  davanın kabul ve red oranına göre 700.83 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, kalanın davacı üzerinde bırakılmasına, avanstan  kullanılmayan kısmının karar kesinleştiğinde  taraflara  iadesine,
Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T.ne göre tayin ve takdir olunan 1.800,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
Davalı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T.ne göre red olunan miktar üzerinden  tayin ve takdir olunan 1.800,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
Dair, davacı vekili ile davalı vekilinin  yüzüne karşı kararın tefhim/tebliğinden itibaren 8 gün içerisinde mahkememize yada mahkememize gönderilmek üzere başka yer İş Mahkemesine verilecek dilekçe ile Yargıtay 22. Hukuk Dairesinde  temyiz yolu açık olmak üzere verilen   karar açıkça okunup usulen anlatıldı.02/03/2016