T.C. FETHİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(TÜRK MİLLETİ ADINA)

(İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO: 2015/… Esas

KARAR NO: 2015/…

HAKİM:…

KATİP:…

DAVACI : D…

VEKİLİ: Av. …

DAVALI : …. TİC. LİMİTED ŞİRKETİ

VEKİLLERİ:  Av. AHMET CAHİT OLGUN – Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA

Av. OSMAN ALPER OLGUN – Tuzla Mahallesi 520.Sokak No:22 48300 Fethiye/ MUĞLA

DAVA: Alacak

DAVA TARİHİ: 30/12/2009

KARAR TARİHİ: 04/11/2015

G.K YAZ TARİHİ : 17/11/2015

 

Mahkememizden verilen ../../2013 tarih ve 2009/.. Esas 2013/… sayılı kararı’nin tarih ve Esas Karar sayılı ilamıyla BOZULMAKLA, dava mahkememizin yukarıdaki esasına kaydı yapılan dosyanın yapılan Alacak davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;Davacının davalıya ait ….de  engeli kadrosundan ../../2002 tarihinde işe girdiğini ve … sekreteri olarak çalışmakta olduğunu, ../../2009 tarihinde mesai arkadaşı T…’un küfür ve hakaretlerine maruz kalınca aralarında kavga meydana geldiğini, bunun üzerine kendisinden yazılı savunma talep edildiğini ve iş akdinin ../../2009 tarihinde feshedildiğini, fesih kararının iptali için davalıya başvurduğu halde feshin geri alınmadığını, feshin haklı nedene dayanmadığını, hafta içi günlerde 08:00-18:00 arasında ve cumartesi günleri 08:00-14:00 arasında çalıştığını, yemek molasının ayrıca verilmediğini, müsait olunca yemek yiyip işbaşı yaptıklarını, son aylık brüt ücretinin 857.01 TL olduğunu, 2007 yılından kullanmadığı 7 gün yıllık ücretli izin hakkının kaldığını, ayrıca 2008 ve 2009 yıllarında hiç yıllık izin kullanmadığını, ancak kalan yıllık ücretli izin alacağı olarak fesihten sonra davacının banka hesabına 377.45 TL yatırıldığını belirterek fazlaya ilişkin haklarının saklı kalmak kaydı ile 100.00 TL kıdem tazminatının fesih tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte, 100.00 TL ihbar tazminatının fesih tarihinen itibaren yasal faizi ile birlikte, 100.00 TL .yıllık izin ücreti. 100.00 TL fazla mesai ücreti alacağının hak ediş tarihinden itibaren yasal faizi ile, 100.00 TL dini bayram ve hafta taili dışındaki UBGT günleri için UBGT ücreti alacağının hakediş tarihinden itibaren yasal faiziile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

 

Davalı vekilinin cevap dilekçesinde özetle; Zamanaşımı def’inde bulunduklarını, davacı ile dava dışı T… arasında meydana gelen kavgada yoğun kusurlu olanın davacı olduğunu ,kavgayı davacının başlattığını, İş Kanununun 25.maddesine göre savunma dahi almadan akdin feshedilebileceğini, savunma süresi olarak tanınan 2 günlük sürenin yeterli olduğunu, 7 günlük sürenin 657 sayılı yasadan geldiğini ve olayda uygulama yerinin bulunmadığını, bu olay nedeniyle davalının herhangi bir ayrım yapmadan her iki işçinin de iş akdine son verildiğini, iş akdinin haklı nedenle feshi sebebiyle davacının kıdem ve ihbar tazminatı talep edemeyeceğini, yıllık ücretli izin hakkının bulunmadığını, eksik kalan bedelinin de ödendiğini, fazla mesai ve bayram çalışmasının da söz konusu olmadığı için bu taleplerin yersiz olduğunu belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

 

Dava;İş Hukukundan Kaynaklanan(Kıdem, İhbar, yıllık ücretli izin alacağı, fazla mesai ücreti, dini bayram ve hafta tatili ücreti) Tazminat ve Alacak davasıdır. Mahkememizce yapılan yargılama sonunda; ../../2013 tarih 2009/.. esas 2013/.. karar sayılı ilamı ile ;davalı işveren tarafından kıdem tazminatının ve ihbar tazminatının, yıllık izin ücreti alacağı ve fazla mesai ücreti alacağının ödenmediği anlaşıldığından, davacının 6.284,74 TL kıdem tazminatı,1.599,75 TL ihbar tazminatı, 414,88 TL yıllık izin ücreti alacağı, 837,90 TL fazla mesai ücret alacağı olduğu anlaşılmakla, fazla mesai ücretinden %30 takdiri indirim yapılarak davanın kısmen kabulüne karar karar verilmiş, mahkememizce verilen karar davalı tarafça temyiz edilmiştir.

 

Yargıtay 22.Hukuk Dairesinin 04.07.2014 tarih 2013/… esas 2014/… karar sayılı ilamı ile “Taraflar arasında, davacının iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebeple feshedilip feshedilmediği tartışmalıdır.Somut olayda dosyadaki bilgi ve belgelerden ve özellikle davacı ile kavgaya karışan dava dışı işçinin olaya dair yazılı savunmalarından, davacının kavganın ortaya çıkmasında daha ağır kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, davada dinlenen şahit beyanlarına göre davacı ile dava dışı işçi eşit kusurlu kabul edilseler dahi, dava dışı işçinin de iş sözleşmesi feshedildiğinden işverenin eşit işlem borcuna aykırı bir davranışı bulunmamaktadır. Hal böyle olmakla, davacının iş sözleşmesi işveren tarafından haklı sebeple feshedildiğinden kıdem-ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmesi gerekirken, dosya kapsamına uygun düşmeyen gerekçeyle kabulüne karar verilmesi isabetli görülmediğinden hükmün bozulması gerekmiştir.”gerekçesiyle bozulmuştur.

 

Mahkememizce bozma ilamına uyulmuştur. Bozma kapsamı dışında kalmakla Ulusal bayram ve genel tatil ücreti ,Yıllık izin ücreti ve fazla çalışma ücreti istemi yönünden karar kesinleşmiş olduğundan yeniden karar verilmesine yer olmadığı anlaşılmıştır. Kıdem ve ihbar tazminatı yönünden davacının iş aktinin ../../2009 tarihinde aynı işyerinde çalışan T.. isimli işçi ile kavga etmesi nedeni ile sona erdirildiği anlaşılmıştır. Bu hali ile davacının çalışma düzenini ve işyeri barışını bozacak davranışlarda bulunduğu bu nedenle işçinin iş akdinin işveren tarafından haklı nedenle feshedildiği, kavgaya karışan değer işçinin iş aktinin de feshedilmesi nedeni ile eşit durumdaki işçilerin farklı işleme tabi tutulmayarak eşit davranma ilkesinin ihlal edilmediği, sabit olup kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.

 

HÜKÜM :Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Davanın kısmen kabulü ile, Ulusal bayram ve genel tatil ücreti ,Yıllık izin ücreti ve fazla çalışma ücreti istemi yönünden karar kesinleşmiş olduğundan yeniden karar verilmesine yer olmadığına Kıdem ve İhbar tazminatı talebinin reddine

 

Kabul edilen miktar üzerinden alınması gereken 85.57TL karar ve ilam harcı peşin alındığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına fazla yatırılan 60.03 TL harcın karar kesinleştiğinde davacıya iadesine , davacı tarafından yatırılan peşin harcın davalıdan alınarak davacıya verilmesine

 

Davacı tarafından yapılan 39.00 TL tebligat gideri, 21.00 TL talimat masrafı, 40.00TL posta masrafı, 450.00 TL bilirkişi masrafı,olmak üzere toplam 550.00TL yargılama giderinden davanın kabul ve red oranına göre 74.25TL sinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, kalanın davacı üzerinde bırakılmasına, avanstan kullanılmayan kısmın karar kesinleştiğinde taraflara iadesine

 

Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T.’ne göre tayin ve takdir olunan 1500,00TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davalı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T.ne göre tayin ve takdir olunan 1500.00 TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalıya verilmesine,

 

Dair, davacı vekili ile davalı vekilinin yüzüne karşı kararın tefhiminden itibaren 8 gün içerisinde mahkememize yada mahkememize gönderilmek üzere başka yer İş Mahkemesine verilecek dilekçe ile Yargıtay’da temyizi kabil olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 04/11/2015