TÜRK MİLLETİ ADINA

T.C.
FETHİYE
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA)
GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2016/.. Esas
KARAR NO : 2016/..

HAKİM : ..
KATİP : …

DAVACILAR  : 1- ..
2- ..
3- ..
VEKİLİ : Av. …
DAVALI  :… TİCARET AŞ.
VEKİLİ : Av. AHMET CAHİT OLGUN – Av. OSMAN ALPER OLGUNTuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA
DAVA : Alacak
DAVA TARİHİ : …/05/2010
KARAR TARİHİ : 14/04/2016

Mahkememizde görülmekte bulunan Alacak davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacılar vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkillerinin murisi İsmail Kara’nın davalı Şirketin bünyesindeki otelde …06.1993 tarihinde restaurantın bulaşıkhanesinde çalışmaya başladığını, davacıların murisinin davalı işyerinde çalışırken …03.2006 tarihinde vefat ettiğini, davalı Şirketin müvekkillerinin murisi ölmeden evvel tazminatlarının ödenmediğini açıklayarak fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile muris…’nın 500,00 TL ihbar tazminatı, 1.000,00 TL kıdem tazminatının davalıdan alınarak müvekkillere miras payları oranında verilmesine ve kıdem tazminatına ölüm tarihi olan …03.2006 tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte alınmasına karar verilmesini istemiştir.
Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacıların  murisinin davalı Şirket nezdinde …06.1993 tarihinden başlayarak 2004 sezonunda dahil olmak üzere belirli süreli hizmet akdi  yapmak suretiyle çalıştığını, muris ile sağlığında 2005 sezonunda çalışması için kendisi ile  irtibat kurulmuşsa da rahatsız ve yaşlı olduğunu beyanla çalışmayacağını bildirdiğini, …03.2006 tarihinde vefat eden murisin, tarihten de anlaşılacağı  davalı Şirket çalışanı olmadığını, davacı tarafça talep olunan ihbar tazminatının yersiz olduğunu, ayrıca  diğer işçi alacaklarının da 5 yıllık zamanaşımına tabi olduğundan bu taleplerinin de yersiz olduğunu, ayrıca davacıların  murisinin kıdem  tazminatı alacağının da 10 yıllık zamanaşımına tabi olması nedeni ile bu  talaplerinin de zamanaşımına uğradığını açıklayarak haksız ve yersiz açılan davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkememizce  kanıtlar  toplanmış,  davacıların murisinin çalışmasına ilişkin  tüm kayıt ve belgeler getirtilmiş, taraf  tanıkları dinlenmiş, dosya üzerinden bilirkişi incelemesi yaptırılarak rapor  ve ek aldırılmıştır.
Davacı vekili …05.2013 havale  tarihli dilekçesi ile; davasını ıslah etmiş ve fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile dava dilekçelerinin sonuç kısmını ıslah ederek 1.220,80 TL ihbar tazminatı ve 3.690,92 TL kıdem tazminatının davalıdan alınarak müvekkiline verilmesini, kıdem tazminatına işten çıkış tarihi olan …10.2004 tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faizi  işletilmesine, ihbar tazminatına da dava tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesine karar verilmesini istemiştir.
Dava, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı istemine ilişkindir.
Mahkememizce davanın kısmen kabulüne dair verilen 2010/.. esas , 2013/.. karar sayılı kararın Yargıtay 22.Hukuk Dairesi’nin 12/11/2015 tarih ve 2014/… esas 2015/.. karar sayılı ilamı ile bozulması üzerine , bozma ilamına uyularak yeniden yapılan yargılama sonucunda, iş sözleşmesinin murisin ölümü nedeniyle sona erdiği, bu durumda davacıların kıdem tazminatına hak kazanacakları ancak ihbar tazminatına hak kazanamayacakları kanaatine varılarak mahkememizce dosya kapsamına uygun kabul edilerek itibar edilen bilirkişi ek raporu uyarınca kıdem tazminatı isteminin kabulüne, ihbar tazminatı isteminin reddine dair aşağıdaki  şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
Davanın  kısmen kabulüne,
916,01 TL brüt  kıdem  tazminatının fesih tarihi olan   31.10.2004 tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek  mevduat faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacı …’ya  verilmesine, fazlaya ilişkin  talebin  reddine,
1.374,01’erTL brüt  kıdem  tazminatının fesih tarihi olan   31.10.2004 tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek  mevduat faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacılar… ve  ….’ya ayrı ayrı  verilmesine,  fazlaya ilişkin talebin reddine,
İhbar tazminatı isteminin reddine,
Alınması gereken 250,29 TL harç bozma ilamı öncesi tahsil edildiğinden yeniden harç alınmasına yer olmadığına,  fazladan tahsil edilen 83,41 TL harcın  karar kesinleştiğinde ve talep halinde davalıya iadesine,
Davacılar tarafından peşin yatırılan 81,30 TL harcın davalıdan alınarak davacılara verilmesine,
Davacılar tarafından yapılan 19,90 TL dava açılış gideri 356,00 TL posta ve tebligat gideri olmak üzere toplam 375,90 TL yargılama giderinden davanın kabul edilen miktarına göre hesaplanan 280,41 TL’nin davalıdan alınarak davacılara verilmesine, kalan kısmın  davacılar üzerinde bırakılmasına,
Davalı tarafından yapılan posta ve tebligat gideri olmak üzere toplam 77,50 TL yargılama giderinin davanın reddedilen miktarına göre hesaplanan 20,15 TL’nin davacılardan alınarak davalıya verilmesine, kalan kısmın davalı üzerinde bırakılmasına,
Davacılar kendilerini vekil ile temsil ettirdiklerinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. Uyarınca 1.800,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacılara verilmesine,
Davalı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. uyarınca 1.247,68 TL vekalet ücretinin davacılardan alınarak davalıya verilmesine,
Taraflarca yatırılan ve kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde taraflara iadesine,
Dair; davacı vekili ve davalı vekilinin yüzüne karşı, kararın tebliğinden ve tefhiminden itibaren 8 günlük yasal süre içerisinde Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkca okunup usulen anlatıldı.  14/04/2016