T.C.

FETHİYE

KADASTRO MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA GEREKÇELİ KARAR

 

ESAS NO: 2010/…

KARAR NO: 2014/…

 

HAKİM: …

Z.KATİBİ: …

 

DAVACILAR : 1- A…

2- H…

3- K…

4- S…

5- S…

6- E…

7- F…

8- A…

9- M…

VEKİLİ: Av. …

DAVACI : 10- G…

DAVACI : 11- A…

DAVALILAR : 1- N…

2- D…

VEKİLİ: Av. AHMET CAHİT OLGUN – Tuzla Mahallesi Fethiye/ MUĞLA

DAVALI : 3- ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

VEKİLİ: Av. …

DAVALI : 4- MALİYE HAZİNESİ

VEKİLİ: Av. …

DAVALILAR : 5- M…

6- İ…

7- A…

8- G…

9- A…

10- H…

11- Z…

12- M…

DAVA: Kullanım Kadastrosuna İtiraza İlişkin

DAVA TARİHİ: 27/04/2010

KARAR TARİHİ: 07/05/2014

 

Mahkememizde görülmekte olan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı A… ve arkadaşları vekili dava dilekçesinde özetle; Muğla ili, Fethiye ilçesi, … Mahallesi … ada …,… parsel sayılı taşınmazların zilyetliğini hiçbir şekilde devretmedikleri halde davalıların kullanımında olduğu şerhi ile tespit gördüğünü, bu sebeple muris O…’un kullanımında olduğunun şerh verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davacı G… dava dilekçesinde özetle; Muğla ili, Fethiye ilçesi, … Mahallesi … ada …; … ada …, …; … ada …, …,… parsel sayılı taşınmazların kendisinin kullanımında olduğundan adına kullanıcı şerhi verilmesini talep ve dava etmiştir. Yargılama aşamasında davasından feragat etmiştir.

Davacı A… dava dilekçesinde özetle; Muğla ili, Fethiye ilçesi, … Mahallesi … ada …, …, …; … ada …, …; … ada …; … ada …, … parsel sayılı taşınmazların eşit olarak adlarına kullanıcı şerhi verilmesini, A… şeklinde yazılan ismin A… olarak düzeltilmesini talep ve dava etmiştir. Keşifte davasının … ada … parseldeki yanlış olan isminin düzeltilmesi ile … ada … parseldeki 300.m2’lik kısımda adına kullanıcı şerhi verilmesine ilişkin olduğunu beyan etmiştir.

Davalı N… ve D… vekili …. gerekçesi ile davanın reddini savunmuştur, davalı M… taşınmazının davacıların ortak miras bırakanı ile bir ilgisi olmadığını, fiilen kendisinin kullandığından davanın reddini savunmuştur. Davalı Z… …  parselin doğusundaki 300.m2’lik kısmın davacı A…’e ait olduğunu ikrar etmiştir. Davalı hazine ve orman idaresi vekille özetle davanın reddini savunmuşlardır.

Mahallinde A…’in iddialarının değerlendirilmesi için yapılan keşifte mahalli bilirkişi … ada … parselin A…’e ait olduğunu, A…’in isminin yanlış yazıldığını, … ada … parselin taraflarca taksim edildiğini beyan etmiştir. Davacı A… ve davalı Z.. sınır yerlerini keşif heyetine göstermişlerdir.

Mahallinde A… ve arkadaşların iddialarının değerlendirilmesi için yapılan keşifte mahalli bilirkişi ve tanıklar … ada … parselin O…’dan intikal ettiğini, fiilen N… ve D… tarafından kullanıldığını, … ada … parselin ise M…’e babasından kalan bir taşınmaz olduğunu beyan etmişlerdir. Mahkememiz … ada … parsel sayılı taşınmazın içerisinde aşılı yaşlı 11 adet zeytin ağacı, 28 adet delice Zeytin ağacı bulunduğu, yüzeyin otlu çalı formundaki bitkilerle kaplı olduğu, taşınmazın içerisinde yer yer sabit kayaların bulunduğu, eğiminin %50-55 civarında, … ada … parsel sayılı taşınmazın içerisinde 19 adet çeşitli yaşlarda aşılı zeytin ağacı olduğu, 11 adet delice zeytin ağacı, 1 adet badem ağacı bulunduğu, yüzeyinin yer yer çalı formundaki bitkilerle kaplı olduğu, eğiminin %50-55 civarında olduğunu gözlemlemiştir.

Orman ve ziraat bilirkişileri … ada … parselde 11 adet aşılı zeytin ağacı, 28 adet delice zeytin ağacı, … ada … parselde 19 adet aşılı zeytin ağacı, 11 adet delice zeytin bulunduğunu, zeytin bahçesi görünümünde olduğunu mütalaa etmişlerdir. İddia, feragat beyanı, ikrar, mahallinde yapılan keşifler, dinlenen mahalli bilirkişi, tanık beyanları, bilirkişi raporları ile tüm dosya kapsamına göre;

Davacı G…’nın davasından usulünce feragat etmesine göre davasının feragat nedeniyle reddine karar vermek gerektiği anlaşılmıştır.

Davacı A…’in … ada … parseldeki isminin yanlışlıkla A… olarak yazıldığı, gerçekte A… olduğu, … ada … parselin fen bilirkişisinin raporunda … harfi ile gösterilen 300.m2’lik kısmın A…’in fiili kullanımında olduğu anlaşıldığından bu taşınmazlarla ilgili A…’in davasının kabulüne karar vermek gerektiği, dava ettiği diğer taşınmazlarda fiili bir kullanımı olmadığından bu taşınmazlarla ilgili davasının esastan reddine karar vermek gerektiği, taşınmazlar üzerinde konulan bir eylemli orman şerhi olmadığına göre orman idaresine yönelik davasının ise husumet nedeniyle reddine karar vermek gerektiği anlaşılmıştır.

Davacı A… ve arkadaşlarının davasında ise … ada … parsel sayılı taşınmazın davacıların miras bırakanı O…’dan gelme bir taşınmaz olmadığı, fiilen taraflarla ırsi ilişkisi olmayan M…’in kullanımında olduğu, … ada … parsel sayılı taşınmaz her ne kadar O….’dan intikal etme bir taşınmaz olup taksim edilmediğinden bir kısım mirasçılarının kullanımı tereke adına olacaksa da nizalı taşınmazın fiili durum itibariyle üzerinde 11 adet aşılı zeytin ağacı, 28 adet delice zeytin ağacı bulunduğu, yüzeyin otlu çalı formundaki bitkilerle kaplı olduğu, taşınmazın içerisinde yer yer sabit kayaların bulunduğu, eğiminin %50- 55 civarında olduğu, delice niteliğindeki zeytin ağaçları aşılanıp mahsuldar hale getirilmedikçe taşınmazın zeytinlik vasfında olduğunun kabul edilemeyeceği, Yargıtay 20.H.D.’nin yerleşik uygulamasına göre bu neviden taşınmazların eylemli orman olarak kabulünün gerektiğindan

davalarının reddine karar vermek gerektiği anlaşılmıştır, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM : Gerekçesi açıklandığı üzere;

Davacı G…’nın davasının feragat nedeniyle REDDİNE, davacı F… ve arkadaşlarının davasının sübut bulmadığından REDDİNE, davacı A…’in orman idaresine yönelik davasının husumet nedeniyle REDDİNE, … ada …,…,…; … ada …, …, … ada … parsel sayılı taşınmazlarla ilgili davasının sübut bulmadığından REDDİNE, … ada …,… parsellerle ilgili davasının KABULÜNE,

Muğla İli, Fethiye İlçesi, Patlangıç Köyü … ada … , …; … ada …, …, …; … ada …, …, …, …;… ada … parsel sayılı taşınmazların tespit gibi tescillerine,

Muğla İli, Fethiye İlçesi, Patlangıç Köyü … ada … parsel sayılı taşınmazın kadastro tespitinin iptali ile tarla vasfıyla beyanlar hanesine “Taşınmaz 2/B maddesi uyarınca orman sınırları dışına çıkartılmıştır, taşınmaz H.. kızı … doğumlu A…’in kullanımındadır.” şerhi verilerek Hazine adına tapuya tesciline,

Muğla İli, Fethiye İlçesi, Patlangıç Köyü … ada … parsel sayılı taşınmazın kadastro tespitinin iptali ile fen bilirkişisinin ../../2011 tarihli raporu ve eki 4 nolu haritada … harfi ile gösterilen 300.m2’lik kısmın … ada … parselden ifraz edilerek aynı adanın son parsel numarasından sonra gelmek üzere zeytinlik vasfıyla beyanlar hanesine “Taşınmaz 2/B maddesi uyarınca orman sınırları dışına çıkartılmıştır, taşınmaz H… kızı … doğumlu A…’in kullanımındadır.” şerhi verilerek Hazine adına tapuya tesciline,

İfrazdan geriye kalan fen bilirkişisinin ../../2011 tarihli raporu ve eki 4 nolu haritada … harfi ile gösterilen 1187,72.m2’lik kısmın … ada … parsel numarası ile zeytinlik vasfıyla beyanlar hanesine “Taşınmaz 2/B maddesi uyarınca orman sınırları dışına çıkartılmıştır, taşınmaz S… kızı … doğumlu Z…’nin kullanımındadır.” şerhi verilerek Hazine adına tapuya tesciline,

Alınması gereken 25,20.TL harçtan peşin alınan 17,15.TL harcın mahsup edildikten sonra bakiye 8,05.TL harcın davacılardan alınarak hazineye gelir kaydına,

Yargılama giderlerinin davacılar üzerinde bırakılmasına,

Davacı A…’in davasında hazine ile orman idaresi kendisini vekille temsil ettirdiğinden ayrı ayrı 150.TL vekalet ücretinin davacıdan davalılara verilmesine,

Davacı A… ve arkadaşlarının davasında hazine, D..-N.. kendisini vekille temsil ettirdiğinden 500.TL vekalet ücretinin davacı A.. ve arkadaşlarından alınarak eşit olarak davalılara verilmesine,

Karar kesinleştiğinde dosyanın küll halinde gereği için Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,

Dair; taraf vekilleri ile davalı M…’in yüzlerine karşı, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 15 günlük Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça

okunup usulen anlatıldı. 07/05/2014