T.C. FETHİYE KADASTRO MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO: 2014/…

KARAR NO: 2015/..

HAKİM: …

Z.KATİBİ: …

DAVACI : B… A.Ş.

VEKİLİ: Av. AHMET CAHİT OLGUN – Tuzla Mahallesi Fethiye/ MUĞLA

DAVALI : 1- MALİYE HAZİNESİ

VEKİLİ: ..

DAVALI : 2- A…

VEKİLLERİ: Av. … Av. …

DAVA: Kadastro (Kullanım Kadastrosuna İtiraza İlişkin) DAVA TARİHİ: 14/07/2010

KARAR TARİHİ: 28/01/2015

Mahkememizde görülmekte bulunan Kadastro davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Muğla İli, Fethiye İlçesi, … Beldesi .. ada 2,3 parsel sayılı taşınmazların müvekkili şirketin zilyetliğinde olduğundan müvekkili şirket adına kullanıcı şerhi verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekilleri davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkememizin 23.03.2012 tarihli kararının temyizi üzerine Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2012/.. – 2013/.. E-K sayılı ilamı ile .. ada 2 parselin A harfi ile gösterilen bölümü hakkında verilen hükmün onanmasına, .. ada 2 parselin B harfi ile gösterilen bölüm hakkında davacının davasının kabulüne karar verilmesi gerektiği, .. ada 3 parsel sayılı taşınmazın niteliğinin usulünce belirlenmesi gerektiğinden bahisle .. ada 2 parselin B harfi ile gösterilen bölümüne yönelik hüküm ile .. ada 3 parsel hakkındaki hükmün bozulmasına karar verilmiş, karar düzeltme talebinin reddine karar verilmekle .. ada 2 parselin A harfi ile gösterilen bölüme ilişkin hüküm kesin halini almıştır.

Yargıtay bozma ilamı usul ve yasaya uygun kabul edilerek bozma ilamı doğrultusunda yargılamaya devam olunmuştur.

Bozmadan önce mahallinde keşif yapılmış, mahalli bilirkişi ve tanıklar taşınmazın davacı şirketin kullanımında olduğunu beyan etmişlerdir. Bozmadan sonra mahallinde keşif yapılmış, mahkememiz … ada 3 parselin yoldan itibaren % 70-80 eğime sahip kayalık ve çalılık bir taşınmaz olduğunu gözlemlemiştir. Orman bilirkişileri taşınmazın üzerinde imar ihya emaresi bulunmayan taşlık,kayalık toprak yapısına haiz eğimi yüksek eylemli orman vasfında bir taşınmaz olduğunu mütalaa etmişlerdir.

İddia, mahallinde yapılan keşifler, mahalli bilirkişi, tanık beyanları, uymakla aynen yerine getirilmesi gereken Yargıtay bozma ilamı, bozmadan sonra bilirkişilerin usul ve yasaya uygun bulunan raporları ile tüm dosya kapsamı hep birlikte nazara alındığında .. ada 2 parsel sayılı taşınmaz B harfi ile gösterilen kısmının davacının fiili kullanımında olduğu, davalının fiili bir kullanımının olmadığı, davalı tarafın davacının kullanımının kiracılık sıfatıyla olduğunu da kanıtlayamadığı, taşınmazın üzerindeki muhdesatların da davacı tarafından yaptırıldığı anlaşıldığından davacının .. ada 2 parselin B harfi ile gösterilen kısmına yönelik davasının kabulüne karar vermek gerekmiştir.

.. ada 3 parsel sayılı taşınmaz ise % 70 eğime sahip taşlık, kayalık toprak yapısına haiz eylemli orman vasfında bir taşınmaz olduğu, üzerinde fiili bir kullanımın bulunmadığı anlaşıldığından .. ada 3 parselle ilgili davanın ise reddine dair aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir.

HÜKÜM : Gerekçesi açıklandığı üzere; Davacının .. ada 2 parsel sayılı taşınmazın B harfi ile gösterilen kısmına yönelik davasının KABULÜNE,

.. ada 3 parsel sayılı taşınmazla ilgili davasının REDDİNE,

.. ada 2 parsel sayılı taşınmazın A harfi ile gösterilen kısmı hakkında verilen hüküm Yargıtay 16. Hukuk Dairesi’nin 2012/… Esas, 2013/.. Karar sayılı ilamı ile onanmak suretiyle kesinleşmesine göre bu bölüm hakkında yeniden hüküm kurulmasına YER OLMADIĞINA,

Muğla İli, Fethiye İlçesi, .. Beldesi .. ada 2 parsel sayılı taşınmazın B harfi ile gösterilen kısmına yönelik kadastro tespitinin iptaline, fen bilirkişisinin 14.12.2011 havale tarihli rapor ve eki haritasında B harfi ile gösterilen 1684,01.m2’lik kısmın …ada 2 parselden ifrazı ile aynı adanın son parsel numarasından sonra gelmek üzere tarla-bina ve müştemilatı vasfıyla beyanlar hanesine “Taşınmaz 2/B maddesi uyarınca orman sınırları dışına çıkartılmıştır, taşınmaz B… A.Ş. kullanımındadır.” şerhi verilerek Hazine adına tapuya tesciline,

Muğla ili, Fethiye ilçesi, .. Beldesi …ada 3 parsel sayılı taşınmazın tespit gibi tesciline,

Alınması gereken 27,70.TL harçtan peşin alınan 17,15.TL harcın mahsup edildikten sonra bakiye 10,55.TL harcın 2,65.TL’sinin davacıdan, 7,90.TL’sinin davalı A…’dan alınarak hazineye gelir kaydına,

Davacı tarafından yapılan bozma öncesi peşin karar ve ilam harcı gideri 17,15.TL, 3 davetiye gideri 15.TL ve 1 keşif gideri 999,20.TL ve bozma sonrası 1 keşif gideri 1357,50.TL olmak üzere toplam 2388,85.TL yargılama giderinin davayı kazanma kaybetme oranına göre 597,20.TL.sinin davacı üzerinde bırakılarak bakiye 1791,65.TL.nin davalı A…’dan alınarak davacıya verilmesine,

Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden 400.TL vekalet ücretinin davalı A..’dan alınarak davacıya verilmesine,

Davalılar Hazine ile A… kendilerini vekille temsil ettirdiğinden 400.TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak eşit olarak davalılara verilmesine,

Karar kesinleştiğinde dosyanın küll halinde gereği için Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,

Dair; taraf vekillerinin yüzlerine karşı,gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 15 günlük Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 28/01/2015