T.C. FETHİYE KADASTRO MAHKEMESİ

Esas-Karar No: 2006/…. Esas – 2013/…

 

 

T.C.

FETHİYE

KADASTRO MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO: 2006/…

KARAR NO: 2013/…

 

HAKİM: …….

Z.KATİBİ: …..

 

DAVACI : 1-R….

DAVALILAR : 1- N…

2- R….

VEKİLİ:Av. AHMET CAHİT OLGUN – Av. OSMAN ALPER OLGUNTuzla Mah No:22 Fethiye/ MUĞLA

DAVALILAR : 3- H…

4- Ü…

5- F…

6- Y…

7- İ…

8- S…

9- D…

10- Z…

11- Ö…

12- M…

13- R…

14- D…

15- R…

16- M…

17- A…

18- I…

19- M…

 

DAVA: Kadastro (Tespite Itiraza Iliskin)

DAVA TARİHİ: 30/10/2006

KARAR TARİHİ: 30/10/2013

 

Mahkememizde görülmekte olan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan açık

yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı dava dilekçesinde özetle; Mugla Ili, Fethiye Ilçesi, … Köyü … ada …;

…. ada …; …. ada …; …. ada …. parsel sayılı taşınmazların verasete iştiraken tespit gördüğünü,

taşınmazların taksim edildiğini, taşınmazların kendisine ait oldugunu, annesinin hissesini kendisine sattıgını, tasınmazların adına tescilini talep ve dava etmistir.

Bir kısım davalılar tasınmazların taksim edilmedigini savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmislerdir.

Davalı Y… davayı kabul ettigini beyan etmistir.

 

Tüm deliller toplandıktan sonra mahallinde kesif yapılmıs, kesifte dinlenen mahalli bilirkisi ve tespit bilirkisisi tasınmazların tarafların ortak miras bırakanı Recep Kaslı’dan intikal ettigini, babalarının ölümünden sonra tasınmazların paylasıldıgını, bu duruma kız çocuklarının itiraz ettigini, paylasmayı benimsemediklerini, ….. tarih, … sıra nolu tapu kaydının … ada … parsele, ……. tarih, …. sıra nolu tapu kaydının … ada … parsele, …. tarih,

… sıra nolu tapu kaydının … ada … parsele uydugunu, …. tarihli satıs senedinin … ada … parsele uydugunu beyan etmislerdir.

Durusmada dinlenen tanıklar K…, S…, M…, R…. benzer nitelikteki beyanlarında tasınmazların R…..’dan intikal etme tasınmazlar oldugunu, ölümünden sonra R….’in mirasçılarının tasınmazları taksim edemediklerini beyan etmislerdir.

Fethiye 1.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 1982/… Esas, 1983/… Karar sayılı ilamı incelendiginde, davacının taksim ve annesinden pay satın aldıgı iddiası ile dava açtıgı, mahkemenin taksim iddiasının ispat edilemedigi, annesinin pay satısının ise geçerli oldugu,

kabul edilerek A…’nın hissesi oranında tapu kaydının iptaline karar verildigi anlasılmıstır.

Iddia, davalı Y….’in kabul beyanı, mahallinde yapılan kesif, mahalli bilirkisi, tanık beyanları, usul ve yasaya uygun bulunan bilirkisi raporları, ……. tarih, …,…,… sıra nolu tapu kayıtları,….. tarihli satıs senedi, Fethiye 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin ilamı ile tüm dosya kapsamı hep birlikte nazara alındıgında dava konusu tasınmazların tamamının ortak miras bırakan R….’dan intikal etme tasınmazlar oldugu, tasınmazlardan … ada … parsel dısında digerlerinin tapuda miras bırakan R…. adına kayıtlı oldugu, tasınmazların R….’nın ölümünden sonra mirasçılarınca usulünce taksim edilmedigi, bir mirasçının diger mirasçıya pay satısının hukukça deger tasıdıgı, R… mirasçılarından ölü A….’nın  …. ada … arseldeki hissesini davacıya sattıgı, bunun Fethiye 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 1982/… Esas, 1983/… Karar sayılı ilamı ile sübut buldugu, Y…’in Ramazan’ın davasını usulünce kabul ettigi, K.K.30.maddesi uyarınca miras paylarının belirlenmesi gerektigi

anlasılmakla asagıdaki sekilde hüküm kurmak gerekmistir.

HÜKÜM : Gerekçesi açıklandıgı üzere;

Davanın KISMEN KABULÜNE KISMEN REDDINE,

Mugla Ili, Fethiye Ilçesi, …. Köyü … ada … parsel sayılı tasınmazın kadastro tespitinin iptali ile;

11680/31360 hisse R… oglu, 1921 dogumlu R…,

3360/31360 hisse R… kızı, 1924 dogumlu Ü…,

3360/31360 hisse R… kızı, 1926 dogumlu N…,

3360/31360 hisse R… kızı, 1932 dogumlu R…,

3360/31360 hisse R… kızı, 1933 dogumlu F…,

480/31360 hisse R… oglu, 1949 dogumlu Ö…,

480/31360 hisse R… kızı, 1944 dogumlu S…,

480/31360 hisse R… oglu, 1952 dogumlu I…,

480/31360 hisse R… kızı, 1943 dogumlu D…,

480/31360 hisse R… kızı, 1960 dogumlu Z…,

120/31360 hisse M… oglu, 1960 dogumlu I…,

180/31360 hisse I… oglu, 1983 dogumlu M…,

45/31360 hisse Y… oglu, 1979 dogumlu, M…,

135/31360 hisse M… oglu, 2003 dogumlu, Y…,

672/31360 hisse H… kızı, 1954 dogumlu R…,

672/31360 hisse H… kızı, 1956 dogumlu A…,

672/31360 hisse H… kızı, 1957 dogumlu D…,

672/31360 hisse H…. oglu, 1967 dogumlu M…,

672/31360 hisse H… oglu, 1972 dogumlu R… adlarına olacak sekilde tapuya tesciline,

Mugla Ili, Fethiye Ilçesi, … Köyü … ada …; … ada …; … ada …. parsel sayılı tasınmazların kadastro tespitlerinin iptali ile;

5120/31360 hisse R… oglu, 1921 dogumlu R…,

4480/31360 hisse R… kızı, 1924 dogumlu Ü…,

4480/31360 hisse R… kızı, 1926 dogumlu N….,

4480/31360 hisse R… kızı, 1932 dogumlu R…,

4480/31360 hisse R… kızı, 1933 dogumlu F…,

640/31360 hisse R… oglu, 1949 dogumlu Ö…,

640/31360 hisse R… kızı, 1944 dogumlu S…,

640/31360 hisse R… oglu, 1952 dogumlu I…,

640/31360 hisse R… kızı, 1943 dogumlu D…,

640/31360 hisse R… kızı, 1960 dogumlu Z….,

160/31360 hisse M… oglu, 1960 dogumlu I…,

240/31360 hisse I… oglu, 1983 dogumlu M…,

65/31360 hisse Y… oglu, 1979 dogumlu, M…,

175/31360 hisse M… oglu, 2003 dogumlu, Y…,

896/31360 hisse H… kızı, 1954 dogumlu R…,

896/31360 hisse H… kızı, 1956 dogumlu A…,

896/31360 hisse H… kızı, 1957 dogumlu D…,

896/31360 hisse H… oglu, 1967 dogumlu M…,

896/31360 hisse H…. oglu, 1972 dogumlu R… adlarına olacak sekilde tapuya tescillerine,

Alınması gereken 24,30.TL harçtan pesin alınan 12,20.TL harcın mahsup edildikten sonra bakiye 12,10. TL harcın kabul red oranına göre 1,10.TL’sinin Y… dısında diger davalılardan, 11,00.TL’sinin davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına, Davacı tarafından yapılan 650,00.TL’den ibaret yargılama giderinin kabul red oranına göre 65.TL’sinin Y… dısında diger davalılardan alınarak davacıya verilmesine, bakiye

kısmın davacı üzerinde bırakılmasına,

Davalılar N… ve R… davada kendilerini vekille temsil ettirdiginden 250.TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılara verilmesine,

Karar kesinlestiginde dosyanın küll halinde geregi için Fethiye Tapu Müdürlügüne gönderilmesine,

Dair; bir kısım davalılar vekili, davalı Ö… ve davalı I…’in yüzüne karsı, digerlerinin yoklugunda, gerekçeli kararın taraflara tebliginden itibaren 15 günlük Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.30/10/2013