T.C. FETHİYE KADASTRO MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO: 2014/..

KARAR NO: 2014/..

HAKİM: …

Z.KATİBİ: ..

DAVACI : E…

VEKİLİ: Av. AHMET CAHİT OLGUN – Tuzla Mah Fethiye/ MUĞLA

 

DAVALI : MALİYE HAZİNESİ

VEKİLİ: Av.

DAVALI : M

VEKİLİ: Av.

DAVA: Kadastro ( Kullanım Kadastrosuna İtiraza İlişkin)

DAVA TARİHİ: 16/07/2010

KARAR TARİHİ: 15/10/2014 Mahkememizde görülmekte bulunan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Muğla İli, Fethiye İlçesi, Ölüdeniz Beldesi .. ada ..,..,.. parsel sayılı taşınmazların müvekkilinin zilyetliğinde olduğundan müvekkili adına kullanıcı şerhi verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekilleri davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkememizin ../../2012 tarihli kararının temyizi üzerine Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2012/… – 2013/.. E-K sayılı ilamı ile .. ada ..,.. parsellerle ilgili verilen hükmün onanmasına, .. ada .. parsel sayılı taşınmazın ise kullanımın hakka dayanıp dayanmamasının önemli olmadığı, fiili kullanıma değer verilmesi gerektiği, infaza elverişli rapor alınması gerektiğinden bahisle .. ada .. parsel ile ilgili hükmü bozmuştur.

Karar düzeltme talebinin reddine karar verilmekle .. ada ..,.. parsellerle ilgili hüküm kesin halini almıştır.

Yargıtay bozma ilamı usul ve yasaya uygun kabul edilerek bozma ilamı doğrultusunda yargılamaya devam olunmuştur. Bozmadan önce mahallinde keşif yapılmış, mahalli bilirkişi ve tanıkların anlatımlarına göre davacının satın aldığı yere bina yaptırırken satın aldığı kısım dışına taştığını beyan etmişlerdir.

Bozmadan sonra fen bilirkişisinden tescile elverişli ek rapor alınmış, … ada .. parsele taşan kısma C harfi verdiğini ve C harfi ile gösterilen kısmın 262,29.m2 olduğunu mütalaa etmiştir. İddia, mahallinde yapılan keşif, mahalli bilirkişi, tanık beyanları, fen bilirkişisinin ek raporu, uymakla aynen yerine getirilmesi gereken Yargıtay bozma ilamı ile tüm dosya kapsamı hep birlikte nazara alındığında … ada .. parselin C harfi ile gösterilen kısmına davacının iki katlı evin bir kısmını ve bahçe duvarlarını yapmak suretiyle bu kısmı fiilen kullandığı, her ne kadar kullanımının hakka dayanmadığı ve iyi niyetli olmadığı iddia edilmiş ise de kullanım kadastrosunda kullanımın hakka dayanması yada iyi niyetli olmasının aranmadığı, fiili kullanıma değer verildiği anlaşıldığından aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir.

HÜKÜM : Gerekçesi açıklandığı üzere; Davacının … ada .. parselle ilgili davasının KISMEN KABULÜNE KISMEN REDDİNE,

… ada ..,.. parselle ilgili verilen hüküm Yargıtay 16. Hukuk Dairesi’nin 2012/… Esas, 2013/… Karar sayılı ilamı ile onanmak suretiyle kesinleşmesine göre yeniden hüküm kurulmasına YER OLMADIĞINA,

Muğla İli, Fethiye İlçesi, Ölüdeniz Beldesi … ada .. parsel sayılı taşınmazın kadastro tespitinin iptali ile fen bilirkişisinin ../../2014 hakim havale tarihli raporunda C harfi ile gösterilen 262,29.m2’lik kısmının .. ada .. parselden ifraz edilerek aynı adanın son parsel numarasından sonra gelmek üzere iki katlı ev ve bahçe duvarları vasfıyla beyanlar hanesine “Taşınmaz 2/B maddesi uyarınca orman sınırları dışına çıkartılmıştır, taşınmaz … kızı, 19.. doğumlu E…’in kullanımındadır.” şerhi verilerek Hazine adına tapuya tesciline, İfrazdan geriye kalan 1174,66.m2’lik kısmının … ada .. parsel numarası ile tespit gibi tesciline,

Alınması gereken 25,20.TL harçtan peşin alınan 17,15.TL harcın mahsup edildikten sonra bakiye 8,05.TL harcın kabul ret oranına göre 2,05.TL’sinin davalı M…’den, 6.TL’sinin davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

Davacı tarafça yapılan 900.TL’den ibaret yargılama giderinden kabul ret oranına göre belirlenen 225.TL’sinin davalı M…’den alınarak davacıya verilmesine, bakiye kısmın davacı üzerinde bırakılmasına,

Suçüstü ödeneğinden karşılanan 300.TL’den ibaret yargılama giderinin kabul ret oranına göre belirlenen 75.TL’sinin M…’den, 225.TL’sinin davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden 300.TL vekalet ücretinin davalı M…’den alınarak davacıya verilmesine,

Davalılar M… ve Hazine kendisini vekille temsil ettirdiğinden 500.TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak eşit olarak davalılara verilmesine,

Karar kesinleştiğinde dosyanın küll halinde gereği için Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,

Dair; davacı vekili, davalı Mukadder vekili ile davalı Hazine vekilinin yüzlerine karşı, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 15 günlük Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.15/10/2014