T.C.

FETHİYE

KADASTRO MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2011/….

KARAR NO : 2012/….

HAKİM : …….

KATİP : ……

 

DAVACI : ……..

[VEKİLİ] : Av. AHMET CAHİT OLGUN -Tuzla Mh 520 Sk No:22 Fethiye/ MUĞLA

DAVALILAR : ………

DAVA : Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin)

DAVA TARİHİ : 27/04/2011

KARAR TARİHİ : 29/03/2012

Mahkememizde görülmekte bulunan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekilinin 27.04.2011 havale tarihli mahkememize vermiş olduğu dava dilekçesinde özetle; ……………. tapuya kayıt ve tesciline k arar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Dava konusu taşınmazlara ait Fethiye İlçesi, Fethiye ilçesi, Demirler Köyü …. ada …, …., …. ve … parsel sayılı taşınmazlar ın kadastro uygulama tutanağı ve komşu parsel tutanak örnekleri getirtilmiş, yöreyi iyi bilen yaşlı mahalli bilirkişiler tespit edilmiş ve diğer tüm gerekli araştırmalar tamamlanmış, davanın yasal sürede açıldığı anlaşılmıştır.

Mahkememizce dosya keşfe hazır hale getirildikten sonra taşınmazlar başında 24.03.2012 tarihinde mahalli bilirkişi, tapu fen bilirkişileri ve ziraat mühendisi ve fotoğrafçı bilirkişilerinden oluşan teknik bilirkişi heyeti ile keşif icra edilmiş ve bilirkişiler vasıtasıyla taşınmaza ait harita ve tutanaklar tatbik edilmiş, taşınmazların konumu ve bitki örtüsü ve toprak yapısı ve niteliği ve taşınmazların önceki durumları ve konumları tespit edilmiştir.

Mahalli bilirkişi taşınmaz başındaki beyanında özetle; Dava konusu Fethiye İlçesi, Demirler Köyü …. ada …., …., …. ve …. parsel sayılı taşınmazlardan davacı …..’in …. nolu parsel sayılı taşınmazı evveliyatında davacının annesi …. (önceki soyadı ….)’in zilyet ve tasarrufunda iken annesinden miras olarak davacıya düştüğünü, dava konusu …. ada …, ….., ….. ve … parsel sayılı taşınmazların sınırlarında bugüne kadar herhangi bir değişiklik olmadığını, ancak davacı taşınmazın miktarında azalma olması nedeniyle dava açtığını, mahkeme heyetine dava konusu taşınmazın aralarındaki kadim sınırları gösterdiğini, son yapılan 22-A kadastro çalışması sırasında zeminde gösterdiği sınırların ne şekilde ölçüldüğünü bilemediğini, beyan etmiştir.

Tespit bilirkişi tanığı ….. keşif mahallindeki beyanlarında özetle; mahalli bilirkişinin beyanlarına benzer mahiyette beyanda bulunarak taşınmazların sınırlarının kadim sınır olduğunu beyan etmiştir.

Tapu Fen bilirkişileri…………. zeminde yaptıkları ölçüme ve kendilerinden istenen hususular incelenerek yaptıkları değerlendirmeye göre krokide gösterdikleri üzere;

…………….., rapor etmiştir.

Ziraat mühendisi bilirkişi ………….. taşınmazın sınırlarının belirgin ve eski yapılarda olduğunu rapor etmiştir.

Mahkememizce dava konusu taşınmazın bulunduğu mahalde yapılan keşif ve ibraz edilen bilirkişi rapor ve haritaları ve toplanan delillerin değerlendirilmesi ve mahkememiz gözlemi ve bilirkişilerin mahkememiz kanaatine uygun raporları nazara alınarak oluşan kesin vicdani kanaatimize göre; D ava konusu Muğla İli, Fethiye İlçesi, ….. Köyü …. ada …., …., …. ve… parsel sayılı taşınmazın 766 sayılı Tapulama Kanununa göre yapılan ilk tapulama çalışmalarının 1980 tarihinde yapıldığı ve kesinleştiği, Demirler Köyünde 2011 yılı içinde Kadastro Kanununun 22-A maddesi kapsamında kadastro haritalarındaki sınırlandırma, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan hataların giderilmesi için çalışmanın yapıldığını ve askıya çıkarıldığı, Kadastro Kanununun 22-A maddesi kapsamında yapılan çalışmada hata yapılarak teknik bilirkişilerin zeminde yaptıkları ölçüme ve değerlendirmeye göre krokide gösterdikleri üzere;

………. tescili gerektiği,

– bu şekilde 22/A çalışmasında yapılan ölçümlerde …. ada …. ve …. parselin sınırlarında bir miktar hata yapılarak taşınmaz yüzölçümlerinin ve sınırlarının hatalı tespit edildiği anlaşılmakla davacının davasının kısmen kabulüne ve kısmen reddine dair a şağıda yazılı şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

A- DAVANIN KISMEN KABULÜNE KISMEN REDDİNE,

B – Dava konusu Muğla İli, Fethiye İlçesi, ….. Köyü …. ada …. ve… parsel sayılı taşınmazın KADASTRO TESPİTİNİN İPTALİ ile; teknik bilirkişiler ….. ve ….. ‘in 27 .03.2012 havale tarihli raporunda Ek:3-4’ teki ölçü krokisinde gösterdiği şekilde;

  1. a) Krokide (A) harfi ile gösterilen 13,27 .m² yüzölçümündeki kısmın …. ada …. parsel sayılı taşınmaza eklenmesi suretiyle toplam 4.898,06.m² yüzölçümü ve tarla niteliği ile tapu kütüğündeki malikleri adına …. ada… parsel numarası ile tapuya kayıt ve tesciline,
  2. b) Krokide (A) harfi ile gösterilen 13,27 .m² yüzölçümündeki kısmın ….. ada …. parsel sayılı taşınmazdan çıkarılması suretiyle 361,13.m² yüzölçümü ve ev ve han ve tarla niteliği ile tapu kütüğündeki malikleri adına 106 ada 8 parsel numarası ile tapuya kayıt ve tesciline,

C – Dava konusu Muğla İli, Fethiye İlçesi, ….. Köyü …. ada … ve… parsel sayılı taşınmazların kadastro tespiti gibi tapu kütüğündeki malikleri adına aynı ada ve parsel numaraları ile tapuya kayıt ve tesciline,

D- Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin davalıların davanın açılmasında herhangi bir kusuru bulunmadığından davacı üzerinde bırakılmasına,

E- Davacı kendisini vekille temsil ettirmekle, davalıların davanın açılmasında herhangi bir kusuru bulunmadığından davacı vekili lehine davalılar aleyhine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

F- Karar tarihinde alınması gereken 21,15.TL karar ve ilam harcından peşin alınan 18,40.TL’nin mahsubu ile bakiye 2,75.TL harcın davacılardan müştereken ve müteselsilen alınarak Maliye Hazinesine gelir kaydına,

G- Karar kesinleştiğinde dosyanın tescil işlemleri yapılmak üzere Fethiye Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,

Dair; davacı vekili Av. AHMET CAHİT OLGUN ve davalı ……’ın yüzüne karşı, diğerlerinin yokluğunda, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 15 günlük Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere alenen verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.29/03/2012

Katip 126380 Hakim 40066