T.C.
FETHİYE
İCRA CEZA MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR
TÜRK MİLLETİ ADINA
ESAS NO  : 2015/.. Esas
KARAR NO  : 2015/..

HAKİM :…
KATİP : …

MÜŞTEKİ : …
VEKİLİ : Av.AHMET CAHİT OLGUN, Av.OSMAN ALPER OLGUN/FETHİYE
SANIK : …
SUÇ : Borçlunun Ödeme Şartını İhlali
SUÇ TARİHİ : …/10/2015
KARAR TARİHİ : 03/12/2015
Davanın açık yargılaması sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Müşteki vekili mahkememize verdiği şikayet dilekçesinde, Fethiye …İcra Müdürlüğü’nün 2015/… esas sayılı dosyasında sanığın borcunu ödeme taahhüdünü ihlal ettiğini belirterek cezalandırılmasını talep etmiştir.
Sanığa usulüne uygun tebligat yapılmıştır.
İcra dosyasında ödeme emrinin tebliğinden sonra borçlunun ../07/2015 tarihli tutanakta borcunu ödemeyi kabul ve taahhüt ettiği, ancak ..10.2015 tarihli taahhüde ilişkin borcunu ödemediği, taahhüt tutanağının usulüne uygun olarak düzenlendiği anlaşıldığından sanığın tazyik hapsi ile cezalandırılmasına hükmedilmiştir.
H Ü K Ü M:
1-Sanık ..’in borcu ödeme şartını makbul bir sebep olmaksızın ihlal ettiği anlaşıldığından İİK.nın 340. maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suç konusunun değeri ve önemi göz önüne alınarak 3 AYA KADAR TAZYİK HAPSİ CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
2-Hapsin tatbikine başlanıldıktan sonra borçlunun borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı ödemesi halinde tahliye edilmesine, borçlunun ödemelerini tekrar kesmesi halinde tazyik hapsine yeniden hükmedileceğinin ihtarına,
3-İİK. 354. maddesi gereğince şikayetçinin feragat etmesi veya borcun ödenmesi halinde  bütün neticeleriyle birlikte cezanın düşürülmesine,
4-Hükmün bir suretinin icra dairesine gönderilmesine,
5-Şikayetçi tarafından yapılan 25,00TL yargılama giderinin sanıktan alınarak şikayetçiye verilmesine,
6-A.A.Ü.T. gereğince 300,00TL vekalet ücretinin sanıktan alınarak şikayetçiye verilmesine,
Hükmün açıklanmasından (yokluğunda hüküm verilenler için tebliğinden) itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe vermek veya mahkeme hakimine sözlü olarak beyanda bulunmak ve tutanağa kaydettirmek yoluyla Fethiye Asliye Ceza Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere şikayetçi vekilinin yüzüne karşı, sanığın yokluğunda verilen hüküm açıkça okundu.