T.C.

FETHİYE

İCRA CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2012/..

KARAR NO : 2012/….

GEREKÇELİ HÜKÜM

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

HAKİM : ….

KATİP : ….

 

[MÜŞTEKİ] : A…..

[VEKİLİ] : Av.AHMET CAHİT OLGUN/FETHİYE

 

SANIK : …..

 

SUÇ : BORÇLUNUN ÖDEME ŞARTINI İHLALİ

SUÇ TARİHİ : 01/08/2012

KARAR TARİHİ : 16/11/2012

Davanın açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

Müşteki vekili mahkememize verdiği şikayet dilekçesinde, Fethiye 1.İcra Müdürlüğü’nün 2012/…..esas sayılı dosyasında sanığın borcunu ödeme taahhüdünü ihlal ettiğini belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etmiştir.

Sanığa usulüne uygun tebligat yapılmıştır.

İcra dosyasında ödeme emrinin tebliğinden sonra borçlunun 13/07/2012 tarihli tutanakta borcunu ödemeyi kabul ve taahhüt ettiği, ancak borcunu ödemediği, taahhüt tutanağının usulüne uygun olarak düzenlendiği anlaşıldığından sanığın tazyik hapsi ile cezalandırılmasına hükmedilmiştir.

H Ü K Ü M:

1-Sanık …….’un borcu ödeme şartını makbul bir sebep olmaksızın ihlal ettiği anlaşıldığından İİK.nın 340. maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suç konusunun değeri ve önemi göz önüne alınarak 3 AYA KADAR TAZYİK HAPSİ CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Hapsin tatbikine başlanıldıktan sonra borçlunun borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı ödemesi halinde tahliye edilmesine, borçlunun ödemelerini tekrar kesmesi halinde tazyik hapsine yeniden hükmedileceğinin ihtarına,

3-İİK. 354. maddesi gereğince şikayetçinin feragat etmesi veya borcun ödenmesi halinde bütün neticeleriyle birlikte cezanın düşürülmesine,

4-Hükmün bir suretinin icra dairesine gönderilmesine,

5-Şikayetçi tarafından yapılan 11,00TL yargılama giderinin sanıktan alınarak şikayetçiye verilmesine,

6-A.A.Ü.T. gereğince 220,00TL vekalet ücretinin sanıktan alınarak şikayetçiye verilmesine,

Hükmün açıklanmasından (yokluğunda hüküm verilenler için tebliğinden) itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe vermek veya mahkeme hakimine sözlü olarak beyanda bulunmak ve tutanağa kaydettirmek yoluyla Fethiye Asliye Ceza Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere şikayetçi vekilinin yüzüne karşı, sanığın yokluğunda verilen hüküm açıkça okundu.