T.C.
FETHİYE
İCRA CEZA MAHKEMESİ                                TÜRK MİLLETİ ADINA
GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO  : 2015/… Esas
KARAR NO  : 2016/..

HAKİM    : …
KATİP : …

MÜŞTEKİ : …
VEKİLLERİ : Av.AHMET CAHİT OLGUN, Av.OSMAN ALPER OLGUN/Fethiye
SANIK : …
SUÇ : Nafaka hükümlerine uymamak.
SUÇ TARİHİ : 2015 Kasım ve Aralık ayları
KARAR TARİHİ : 21/01/2016
Davanın açık yargılaması sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Müşteki vekili mahkememize verdiği şikayet dilekçesinde, Fethiye 1.İcra Müdürlüğü’nün 2015/.. esas sayılı dosyasında sanığın nafaka borcunu ödemediğini belirterek cezalandırılmasını talep etmiştir.
Sanığa usulüne uygun tebligat yapılmıştır.
İİK.nun 344. maddesindeki ‘ilamların’ sözcüğü 2005 yılındaki değiştirilerek yerine ‘kararların’ sözcüğü  getirilmiş olduğundan ilama dayanmayan yani ara kararı ile hükmedilen nafakalar da bu madde kapsamına girmektedir.
İcra dosyasının incelenmesinde; ara karara dayanan birikmiş ve işleyecek nafaka alacakları için ilamsız takip yapıldığı, sanığa ödeme emrinin …/06/2015 tarihinde tebliğ edildiği, ödeme emrinin tebliğ tarihi ile şikayet tarihi olan …/12/2015 tarihleri arasında işlemiş ve ödenmemiş nafaka borçlarının olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenlerle İİK.nun 344. maddesi gereğince sanığın cezalandırılmasına hükmedilmiştir.
H Ü K Ü M:
1-Sanık ….’ın nafakaya ilişkin mahkeme hükmünün gereğini yerine getirmemesi nedeniyle İİK.nun 344/1. maddesi uyarınca 3 AYA KADAR TAZYİK HAPSİ CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
2-İİK.344/1-2.cümlesi uyarınca hapsin tatbikine başlandıktan sonra mahkeme hükmünün gereğinin yerine getirilmesi durumunda  borçlu sanığın  tahliye edilmesine.
3- Şikayetçinin feragat  etmesi veya borcun ödenmesi halinde bütün neticeleriyle birlikte cezanın düşürülmesine,
4-Hükmün bir suretinin icra dairesine gönderilmesine.
5-Şikayetçi tarafından yapılan 15,00TL yargılama giderinin sanıktan alınarak şikayetçiye verilmesine,
6-A.A.Ü.T. gereğince 600,00TL vekalet ücretinin sanıktan alınarak şikayetçiye verilmesine,
Hükmün açıklanmasından (yokluğunda hüküm verilenler için tebliğinden) itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe vermek veya mahkeme hakimine sözlü olarak beyanda bulunmak ve tutanağa kaydettirmek yoluyla Fethiye Asliye Ceza Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere şikayetçi vekilinin yüzüne karşı, sanığın yokluğunda verilen hüküm açıkça okundu.