T.C.
ANKARA
2. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ
DEĞİŞİK İŞ KARAR
DEĞİŞİK İŞ NO : 2020/.. D.İş
KARAR NO : 2020/..

HAKİM : ..
KATİP : …

İTİRAZ EDEN : ..

VEKİLİ:Av. Osman Alper OLGUN
İTİRAZ KONUSU : 2918 Sayılı Karayolları Trafik Yasasının 48/9 maddesi gereğince tutulan ../07/2020 tarih ve MA … seri sayılı Trafik cezasının kaldırılması talebidir.
TUTANAK TARİHİ : ../07/2020
TEBLİĞ TARİHİ : ../07/2020
İTİRAZ TARİHİ : ../07/2020
PLAKA NO : 06 …

İtiraz eden vekili Hâkimliğimize vermiş olduğu …/07/2020 tarihli dilekçesiyle aracın tescil plakasına göre ceza tutanağı düzenlendiği bildirerek itiraz etmiştir.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :
İtiraz eden … vekili Av. Osman Alper Olgun, ../07/2020 tarihli itiraz dilekçesinde özetle; müvekkiline ../07/2020 tarihinde trafik denetimleri esnasında durdurulup alkol kontrolü yapılmak istendiğini, olay gecesi müvekkilinin alkol almadığını buna rağmen alkolmetreyi üflediğini ancak nefesinin yeterli gelmediğinin söylenmesi üzerine müvekkilinin defalarca alkolmetreye üflemeye devam ettiğini buna rağmen yeterli nefesi veremediği için alkolmetre ölçümü yapılamadığını, müvekkilinin solunum yolu rahatsızlığının olduğunu bu nedenle yeterli nefesi veremediğini, kan testi yolu ile alkol ölçümü yapılmasını istediğini ancak görevli memurların önce tamam demesine rağmen imzadan imtina şeklinde iptale konu idari işlemleri yaptığını haksız ceza tutanağı düzenlendiğini belirterek hakkında düzenlenen idari yaptırım kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.
İdari para cezası karar tutanağı ../07/2020 günü itiraz edene tebliğ edilmiş itiraz Kabahatler Kanunun 27/1 maddesine yazılı 15 günlük yasal süre içinde ../07/2020 günü yapılmıştır.
Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün göndermiş oldukları ../01/2021 tarihli yazıları ile; ../07/2020 tarihinde yapılan trafik denetimleri esnasında 06 .. plakalı aracın durdurulduğu, şahsın alkollü olup olmadığının anlaşılması için alkolmetre cihazı ile ölçüm yapılmak istendiği ancak şahsın alkolmetre çubuğu ile yeterli üflemeyi gerçekleştiremediğinin anlaşıldığı, alkolmetre cihazını tekrar üflemesi istenen …’ nın üfleme olayını üst üste yeterli şekilde gerçekleştirememesi üzerine, 2918 sayılı KTK’ nun 48/9 maddesi gereğince 17/07/2020 tarih ve MA … seri sayılı trafik idari para cezası düzenlendiğini bildirmişlerdir.
Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; muterizin idari para cezasına konu günde; alkolmetreyi üflemeyi kabul ettiği, defalarca üflediği ancak sağlıklı ölçüm yapılmasına yetecek fiziksel yeterlilikte nefes bulunmaması ya da doğru bir şekilde kullanılmaması nedeni ile ölçüm sonuç noktasında cihazın ölçüm sonucunu vermediği, itiraz edenin dilekçesinde ileri sürdüğü Akut Larenjit ve Trakeit rahatsızlığı nedeni ile cihazı üflmesine rağmen nefesinin yeterli gelmediği dilekçe ekinde rahatsızlığına ilişkin …Hastanesinden alınmış raporunun bulunduğu, üflemeyi gerçekleştirememesinin nedeninin şahsın rahatsızlığı olduğu aynı zamanda şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereği itiraz edenin dilekçesinde ileri sürdüğü hususlar yerinde görüldüğünden, idari para cezası hukuka aykırı olduğundan 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 28/8-b. Maddesi gereğince idari yaptırım kararının kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenlerle:
Yukarıda açıklanan nedenlerle itiraz edenin dilekçesinde ileri sürdüğü hususlar yerinde görüldüğünden,../07/2020 tarih ve MA .. seri sayılı karar tutanağı ile düzenlenen idari para cezası Hukuka Aykırı olduğundan 5326 Sayılı Kanunun 28/8-b. Maddesi gereğince İDARİ YAPTIRIM KARARININ KALDIRILMASINA,
Yürürlükte bulunan A.A.T.Ü’ ne göre 910 TL vekalet ücretinin kararına itiraz edilen kurumdan alınarak itiraz eden vekiline verilmesine,
…/07/2020 tarih ve … sayılı Geçici olarak sürücü belgesi geri alma tutanağının İPTALİNE,
İtiraz edenin ehliyetinin İADESİNE,
Kararı ilgiliye bildirilmesine,
Karardan bir nüshanın Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne gönderilmesine,
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının 40/2, CMK. nın 34/2, 231/2, 232/6 , 291/2 maddeleri dikkate alınarak 5326 Sayılı Kanunun 6217 Sayılı Kanunla Değişik 29/1 ve CMK 268/1 maddeleri gereğince itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği , bu maddeler gereğince tebliğ tarihinden başlayarak yedi (7) gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğine itirazı mümkün olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verildi…/01/2021