T.C.
MUĞLA
2. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ

DEĞİŞİK İŞ KARAR

DEĞİŞİK İŞ NO : 2020/.. D.İş
HAKİM : ..
KATİP : …
İTİRAZ EDEN : ….

VEKİLİ : Av. OSMAN ALPER OLGUN – Tuzla Mahallesi 520. Sokak No:22 48300 Fethiye/ MUĞLA

KARŞI TARAF : FETHİYE TRAFİK DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ
İTİRAZ KONUSU : Fethiye Sulh Ceza Hakimliğinin ../02/2020 tarih ve 2019/..D.iş sayılı kararına itiraz

İTİRAZ TARİHİ : ../02/2020
DOSYANIN HAKİMLİĞİMİZE
GELDİĞİ TARİH : ../03/2020
KARAR TARİHİ : ../03/2020

Fethiye Sulh Ceza Hakimliğinin ../02/2020 tarih ve 2019/.. D.iş sayılı kararına … vekili Av. OSMAN ALPER OLGUN tarafından itiraz edilmiş olup, itirazın değerlendirilmesi için dosya Hâkimliğimize gönderilmiş olmakla dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İtiraz eden … vekili Av. OSMAN ALPER OLGUN ../02/2020 tarihli dilekçesinde ayrıntılı olarak belirttiği nedenlerle ; itirazın kabulü ile idari işlem şekil yönünden sakat olduğundan iptaline aksi düşüncede ise müvekkilinin insani ihtiyacı için çevirme noktasından ayrılmak zorunda kaldığı ve içinde bulunduğu zorunluluk hali nedeni ile alkolmetreye üfleyemediği ve alkolmetre üflemekten imtina etmediğinden itirazın kabulüne 2 yıl süre ile ehliyetin alınmasına ve verilen idari para cezasının iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Fethiye Sulh Ceza Hakimliğinin ../02/2020 tarih ve 2019/.. D.iş sayılı kararında ; Muterizin itiraz dilekçesi, gelen cevabi yazı ve ekleri incelendiğinde; Genel hukuk kaideleri ve Yargıtay yerleşik içtihatlarına göre resmi kurum ve kuruluşlarda görevli memurlarca tutulan
tutanaklarının resmi nitelikte belge olduğu, resmi nitelikteki belgelerin aksinin aynı nitelikte başka delille ispat edileceği dosyada itiraza konu trafik cezasının temelini resmi tutanaklar oluşturduğu, muterizin itirazların sadece soyut olarak kaldığı mevcut bulunan trafik idari para cezasının aksine başkaca delil bulunmadığı, muterizin de herhangi bir delil sunmadığı, dosyada beyanlarına başvurulan tanıkların tutanak içeriğini doğruladığı, yapılan ihlale ilişkin görüntü kaydının dosya arasında mevcut olduğu, muterizin alkol kontrolünün yapılması amacıyla alkolmetre cihazına üflemesinin istendiği ancak şahsın alkolmetre cihazına üflemeyeceğini beyan ettiğinin anlaşıldığı, bu durumun muteriz tarafından da kabul edildiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, muteriz hakkında idari kurumca verilen trafik cezasında herhangi bir usulsüzlük veyahut hukuka aykırı bir duruma rastlanılamadığı kararın hukuka uygun olduğu kanaatine varılmış olup, bu yönü ile yaptırımın iptali için yapılan ve yerinde görülmeyen vaki başvurunun reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

İtiraz dilekçesinin ve dosyanın incelenmesinden ; ../11/2019 saat 01:27 sıralarında durdurulan Kayaköy Kavşağı öncesinde Abdi İpekçi Caddesinde yapılan trafik/ alkol denetimi sırasında durdurulan 48 .. plakalı araç sürücüsü … hakkında alkolmetre üflemeyi reddetmekten dolayı 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/9. Maddesi gereğince 2,869 TL trafik para cezası ile birlikte 2 yıl süre ile sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilmiş ve buna yönelik itiraz Fethiye Sulh Ceza Hakimliğince reddedilmiş ise de, itiraz dilekçesi, cevap dilekçesi, toplanan tüm bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesi ve kamera görüntülerinin izlenmesi ile edinilen kanaate göre alkolmetreyi üflemeyi red hususunun tam olarak gerçekleşmediği anlaşılmıştır.

Konu ile ilgili 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/9. Maddesi şu şekildedir. “Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmeyen sürücülere 2000 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi iki yıl süreyle geri alınır. ” somut olayda ise ; gerek itiraz dilekçesinde gerekse kamera görüntülerindeki diyaloglarda ve duruşmada dinlenen tutanak tanıklarının ” alkol muayenesi yapacağımızı söyledik, kabul etti. Birden fazla üflettik, ancak yeterli seviyede üfleyemedi. Aynı zamanda aşırı tuvalet ihtiyacı nedeni ile ihtiyaç giderebileceği bir yere yönlendirdik.” şeklindeki beyanlar dikkate alındığında alkolmetre üflemeyi kabul ettiği, defalarca üflediği ancak sağlıklı ölçüm yapılmasına yetecek fiziksel yeterlilikte nefes bulunmaması yada doğru bir şekilde kullanılamaması nedeni ile ölçüm sonuç noktasında cihazın ölçüm sonucunu vermediği anlaşılmıştır. Bu tür durumlarda ölçüm tekniği konusunda bilgilendirme yapılması , fiziksel yada biyolojik sorunlar yada yeterli nefese engel olabilecek astım bronşit , akciğer rahatszılıkları yada solunum yolu hastalıkları , yakın tarihli cerrahi operasyon gibi engeller çıkması durumunda asıl amacın alkollü olup olmadığının tespiti olmasına göre en yakın sağlık kuruluşuna götürülerek üfleyemecek durumda olan kişilerin vücut örneklerinin alınarak tahlil yolu ile alkol sonucunun alınarak işlem yapılması gerekmektedir.

Sonuç olarak alkolmetre üflemeyi kabul ederek ondan fazla defa üfleyen sürücüye alkolmetre üflemeyi reddetmekten işlem yapılması, bu nedenle ceza düzenlenmesi, bu cezalara karşı yapılan itirazın da reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden itirazcı sürücü … vekilinin, Fethiye Sulh Ceza Hakimliğinin ../02/2020 tarih ve 2019/.. D.iş sayılı kararına yönelik itirazının
kabulüne, itiraza konu cezaların kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir.

KARAR : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere; Fethiye Sulh Ceza Hakimliğinin 04/02/2020 tarih ve 2019/3827 D.iş sayılı idari para
cezasına itiraz başvurusunun reddine ilişkin kararına itiraz eden … vekili Av. OSMAN ALPER OLGUN’un İTİRAZININ KABULÜNE,

Fethiye Sulh Ceza Hakimliğinin ../02/2020 tarih ve 2019/.. D.iş sayılı idari para cezasına itiraz başvurusunun reddine ilişkin kararının KALDIRILMASINA,

İtiraza konu … Tc Kimlik Numaralı … hakkında Fethiye Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği tarafından 2918 Sayılı Yasanın 48/9. Maddesi gereğince düzenlenen ../11/2019 tarih ve IP-.. Seri ve Sıra Nolu 2,869 TL tutarındaki idari trafik para cezası ile aynı tarih ve F.T … Seri ve Sıra Nolu sürücü belgesi geri alma tutanağı ile sürücü belgesinin 2 yıl süre ile geri alınması cezasının KALDIRILMASINA,

Karardan birer suretin itiraz eden vekiline Fethiye Sulh Ceza Hâkimliğince tebliğine,

Dosyanın Fethiye Sulh Ceza Hâkimliğine iadesine,
Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda CMK’nun 271/2,4. Maddesi gereğince kesin olmak üzere karar verildi…/03/2020