TC.

MUĞLA

…… İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2008/……

KARAR NO : 2009/…..

DAVACI : …………….ANONİM ŞİRKETİ

[VEKİLİ] : AV. AHMET CAHİT OLGUN

Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22/1 – Fethiye/MUĞLA

DAVALI : MUĞLA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

[VEKİLİ] : AV. ……..

 

DAVANIN ÖZETİ : Muğla ili, Fethiye ilçesi,……. mevkiinde davacı şirket tarafından ruhsatsız (kaçak) yapı yapıldığından bahisle anılan uygulamaların mühürlenmesine ilişkin 01/07/2008 tarihli yapı tatil zaptı ve ekli tespit krokisi ile 3194 sayılı Kanun’un 42. maddesi uyarınca 90.000-YTL idari para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 17/07/2008 tarih …….. sayılı Muğla İl Encümeni kararının, yapı tatil zaptında 1, 2, 3 ve 4 numaralıyla gösterilenlerin mehkul niteliği İmar Kanunu anlamında yapı olarak nitelendirilemeyeceği, para cezasının fahiş olduğu, anılan uygulamaların yasal hale getirilmesi için taraflara süre verilmeden kesilmesinin Kıyı Kanunu uyarınca çıkalıran yönetmeliğe aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Söz konusu imalatların obje olarak nitelendirilmesinin mümkün olmadığı ve İmar Kanundaki yapı tanımı içerisinde değerlendirilmesi gerektiği, inşaat ruhsatı ve onaylı projesinin bulunmadığı, para cezasının 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 15/B maddesi uyarınca 2 kat arttırılarak verildiği ve fahiş olmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Muğla 1. İdare Mahkemesi ‘ nce gereği görüşüldü:

Dava, Muğla ili, Fethiye ilçesi, Kaya köyü, Kalemya mevkiinde davacı şirket tarafından ruhsatsız (kaçak) yapı yapıldığından bahisle anılan uygulamaların mühürlenmesine ilişkin 01/07/2008 tarihli yapı tatil zaptı ve ekli tespit krokisi ile 3194 sayılı Kanun’un 42. maddesi uyarınca 90.000-YTL idari para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 17/07/2008 tarih …… sayılı Muğla İl Encümeni kararının iptali istemiyle açılmıştır.

………………………

Dava konusu işlemlerden olan 01/07/2008 tarihli yapı tatil zaptı ve ekli tespit krokisi yönünden yapılan imalatların İmar Kanununda yer alan yapı tanımı içerisinde değerlendirilmesi ve kaçak ve ruhsatsız yapıldığının ihtilafsız olması karşısında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Diğer dava konusu işlem olan 3194 sayılı Yasanın 42. maddesi uyarınca davacının 90.000,00.-TL idari para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 17/07/2008 tarih ve ….. sayılı işlem yönünden ise; …………………. yasal dayanağının varlığından söz etme olanağının bulunmaması nedeniyle hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle ; davanın 01/07/2008 tarihli yapı tatil zaptı ve eki krokinin iptali istemi yönünden REDDİNE, 90.000,00.-TL idari para cezası verilmesine ilişkin Encümen kararı yönünden İPTALİNE, dava kısmen iptal kısmen ret ile sonuçlandığından, aşağıda dökümü yapılan 148,10,- TL yargılama giderinin y arısı olan74,05,- TL ‘nin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 400,00.-TL vekalet ücretini davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, geri kalan yargılama gideri olan 74,05.-TL’nin davacı üzerinde bırakılmasına, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 400,00.-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, artan posta giderinin istemi halinde davacıya iadesine, 2577 sayılı yasanın 46/2. maddesi uyarınca işbu kararımızın tebliğini takiben 30 gün içinde Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, 23/07/2009 tarihinde oybirliği yle karar verildi.