T.C.

MUĞLA

  1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

TAZMİNAT DAVASININ

KISMEN KABUL KISMEN REDDİ

 

DOSYA NO      : 2018/.. Esas

KARAR NO       : 2018/…

 

GEREKÇELİ KARAR

T Ü R K   M İ L L E T İ   A D I N A

 

BAŞKAN           : …

ÜYE      : …

ÜYE      : …

CUMHURİYET SAVCISI : …

KATİP   : …

 

DAVACI           : K.H.

DAVACI           : F…

VEKİLİ (Vklt)    : Av. OSMAN ALPER OLGUN, Tuzla Mahallesi 520.Sokak No:22 48300 Fethiye/ MUĞLA

DAVALI            : T.C. DEVLETİ MALİYE HAZİNESİ, İlk Adım Cad. Maliye Sitesi M. Blok Dikmen Çankaya/ ANKARA.

VEKİLLERİ (Vklt)          : Av…. Muğla Merkez/ MUĞLA

Av…. Muğla Merkez/ MUĞLA

DAVA   : Yakalama veya Tutuklama Sonrası KYO veya Beraat Kararı Verilmesi Halinde Tazminat

DAVA TARİHİ  : ../03/2018

SUÇ YERİ         : MUĞLA/MERKEZ

KARAR TARİHİ : ../06/2018

 

Yukarıda açık kimliği yazılı davacı vekili tarafından, davacının haksız tutuklaması nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açılmış olmakla, yapılan yargılama sonunda, dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

TALEP:

Davacı F… vekili Av.Osman Alper Olgun ../03/2018 havale tarihli  dilekçesinde; Zararın doğduğu tarihten itibaren uygulanacak yasal faiziyle birlikte 62.528,53 TL maddi,  100.000,00-TL manevi olarak üzere toplam 162.528,53-TL tazminatın davalı devlet hazinesinden alınarak davacı müvvekile verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı hazineye yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davacı F… mahkememizce alınan ../06/2018 tarihli beyanında;  “Avukatımın vermiş olduğu dilekçeden haberdarım, davaya muvafakatım vardır, davanın kabulüne karar verilsin, bilirkişi raporundaki aleyhe hususları kabul etmiyorum.” demiştir.

Davalı Maliye Hazinesi vekili Av… ../04/2018 havale tarihli yazılı dilekçesinde; … yersiz açılan davanın reddine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini  talep etmşitir.

 

İDDİA MAKAMI ESAS HAKKINDAKİ  MÜTAALASINDA;

Yapılan yargılama, toplanan deliller ile tüm dosya kapsamından,

Davacı F..’ın Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2017/.. sayılı soruşturma kapsamında ../09/2017  tarihinde gözaltına alınarak 3 gün gözetim altında tutulduğu, sevk edilmiş olduğu Muğla 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin ../09/2017 tarih 2017/.. sorgu ile serbest bırakıldığı,

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yapılan yargılama sonucunda,   ../02/2018 tarih 2017/… E.-2018/.. K. Sayılı ilamı ile silahlı terör örgütüne üye olma suçundan BERAAT kararı verildiği ve bu karara karşı yasal yola gidilmeden ../02/2018 tarihinde kararın kesinleştiği tüm dosya kapsamı ile anlaşılmakla,

Açılan davanın KABULÜ ile, davacının haksız olarak gözaltında kaldığı süre için MADDİ ve MANEVİ TAZMİNATA hükmolunmasına kamu adına talep ve mütaala etmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE;

Yapılan yargılama, toplanan delillerle tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde;

Davacı vekilinin ../03/2018 tarihli dava dilekçesinde özetle, müvekkili Fırat Çağlar Mantaş’ın bylock isimli programı kullanmak suretiyle silahlı terör örgötüne üye olmak suçundan ../09/2017 tarihinde gözaltına alındığını, bir gün sonra ../09/2017 tarihinde TEM Şube Müdürlüğünde şüpheli olarak ifadesinin alındığını ve nezarethanede 3 gün daha geçirdikten sonra Muğla 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 2017/.. Sorgusu ile ../09/2017 tarihinde serbest bırakıldığını, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2017/.. Soruşturma Nolu dosya ile müvekkili hakkında TCK’nın 314/2, 53/1, 58/9,63/1 ve 3713 Sayılı Kanunun 5/1 maddeleri uyarınca cezalandırılması talebiyle Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı, yapılan yargılama neticesinde ../02/2018 tarihli duruşmada müvekkili hakkında beraat kararı verildiği ve bu kararın ../03/2018 tarihinde kesinleştiğini, müvekkilinin cep telefonu numarasının mor beyin listesinde yer aldığını, cemaatle ve FETÖ’cülerle hiçbir alakasının bulunmamasına rağmen FETÖ’cü damgası yediğini, müvekkilinin 2016 yılında ingilizce öğretmenliğinden mezun olduğunu ve aynı yıl sözleşmeli öğretmenliğe atanmaya hak kazandığını ancak müvekkilinin atamasının ilgili suçlama nedeniyle ../10/2016 tarihinde 667 sayılı KHK’nın 4. Maddesi gereğince durdurulmasına karar verildiğini, müvekkilinin hiçbir suçu yokken uğramış olduğu zararlara ilişkin olarak atamasının durdurulduğu tarih olan 2016 yılı ekim ayından itibaren ataması yapılsa idi hak edeceği toplam öğretmen maaşının ve diğer hak edişlerinin hesaplanarak ilgili Bakanlıkça ödenmesini, müvekkili kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden ödemiş olduğu 4.960,00 TL vekalet ücreti bedelinin iadesini ayrıca müvekkilinin bu süreçte yaşadığı elem, üzüntü ve diğer nedenlerle 100.000,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalı hazineden tahsiliyle yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ettiği görülmüştür. Davacı vekilinin ../04/2018 tarihli dilekçesiyle de maddi tazminata konu miktarı hesapladıklarında toplamda 62.528,53 TL maddi tazminat taleplerinin olduğunu belirterek manevi tazminat açısından da 100.000,00 TL olan taleplerini yineledikleri görülmüştür.

Muğla 3.Ağır Ceza Mahkemesi’nin ../03/2018 tarihli cevabi yazısında davacı F..’ın 2017/.. Esas – 2018/..  Karar sayılı dosyasında yargılamasının yapıldığı, davacı hakkında ../02/2018 tarihinde beraat kararı verildiği ve bu kararın istinaf edilmeden ../02/2018 tarihinde kesinleştiği, davacının ../09/2017-../09/2017 tarihleri arasında gözaltında kaldığını, ../09/2017 tarihinde Muğla 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 2017/.. sorgu sayılı kararıyla adli kontrol altına alınmasına karar verilerek serbest bırakıldığını, davacının ilgili dosyadan tutuklu kalmadığının bildirildiği, yapılan araştırmada davacının gözaltında kaldığı sürelerin bir başka cezasından mahsubuna ilişkin herhangi bir kararın bulunmadığı,  tazminat talebi konusundaki müracaatının CMK’nun 142/1. maddesinde yazılı yasal süreler içerisinde olduğu anlaşılmıştır.

Mahkememizce Serbest Muhasebeci Mali Müşavir bilirkişiden aldırılan 04/06/2018 tarihli  raporda, davacının maddi kazancının tespitine yönelik herhangi bir ücret bordrosu veya kazancını ispatlayacak bir gelir belgesi sunulamamış olduğunun tespit edildiği dolayısıyla davacının gözaltında kaldığı sürelerde yürürlükte olan net asgari ücretler esas alınarak bir hesaplama yapıldığı, bu hesaplama neticesinde davacının maddi zararının 187,21 TL olduğunun belirlendiği, davacının haksız yargılama süreci nedeniyle atamasının yapılamamasına ilişkin talebinin ” gelir mahrumiyeti davası”nın konusu olabileceği, geleceğe yönelik gelir ve kazançların koruma tedbirleri nedeniyle tazminat davasının konusu olamayacağı, ayrıca Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2017/… Esas 2018/.. Karar sayılı ilamında beraat eden sanık kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 4.360,00 TL avukatlık ücretinin hazineden alınarak sanığa verilmesine hükmedildiği tespit olunmakla;  mahkememizce maddi tazminat açısından Yargıtay ilamları ve bilirkişi raporu dikkate alınarak, manevi tazminat yönünden ise davacının sosyal ve ekonomik durumu, üzerine atılı suçun niteliği, gözaltında kalmasına neden olan olayın cereyan tarzı, gözaltında kaldığı süre, davacının delil yetersizliğinden beraat etmiş olması, tazminatın zenginleşme aracı olarak kullanılamayacağı da dikkate alınarak davacının davasının kısmen kabul kısmen reddine karar verilmiş, 187,21 TL maddi, 2.000,00 TL manevi tazminatın talep gibi dava tarihi olan ../03/2018 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı idaren alınarak davacıya verilmesine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

H  Ü  K  Ü  M ; Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere;

Davacının  DAVASININ KISMEN KABUL VE KISMEN REDDİNE,

Davacı için 187,21 TL maddi tazminatın talep gibi dava tarihi olan 15/03/2018 tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalı idareden alınarak davacıya verilmesine,

Davacı için 2.000 TL manevi tazminatın talep gibi dava tarihi olan 15/03/2018 tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalı idareden alınarak davacıya verilmesine,

Fazlaya ilişkin taleplerin reddine,

Avukatlık ücret tarifesi gereğince kendisini vekil ile temsil ettirmiş olan davacı  için 4.360 TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Yapılan yargılama giderlerinin Devlet Hazinesi üzerinde bırakılmasına,

Dair, verilen karar davalı hazine vekili ve davacı ile vekilinin yüzüne karşı, yüze karşı verilenlerde tefhimden itibaren, davacı vekilinin yokluğunda,  7 gün içinde mahkememize vereceği yada bulunduğu yerdeki Ağır Ceza Mahkemesi aracılığı ile göndereceği  dilekçe veya zabıt katibine tutanağa geçirilmesi için beyanda bulunmak  koşulu ile  İzmir Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurulabileceği, süresinde belirtilen kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği,  hususu açıklanarak Cumhuriyet Savcısının huzurunda mütalaaya uygun olarak verilen karar  açıkça okunup anlatıldı. …06.2018