T.C. MUĞLA VERGİ MAHKEMESİ

ESAS NO : 2014/…

KARAR NO : 2015/..

DAVACI: … ANONİM ŞİRKETİ

VEKİLLERİ: Av. AHMET CAHİT OLGUN, Av.OSMAN ALPER OLGUN Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/MUĞLA

DAVALI: FETHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

VEKİLİ: Av. …

DAVANIN ÖZETİ: Davacı vekilleri tarafından müvekkil adına tahakkuk ettirilen işgaliye harcının tahsili amacıyla düzenlenen 23.09.2014 tarih ve 67 cilt no’lu tahakkuk fişinin; … iddialarıyla iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Savunma verilmemiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Muğla Vergi Mahkemesi’nce, dava dosyası incelendikten sonra işin gereği görüşüldü: Dava, davacı adına tahakkuk ettirilen işgaliye harcının tahsili amacıyla düzenlenen 23.09.2014 tarih ve .. cilt no’lu tahakkuk fişinin iptali istemiyle açılmıştır.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 98. maddesinde; bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanuna göre alınacak vergi, harç ve katılma payları hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve bunların ek ve tadilleri hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 20. maddesinde; vergi tarhının, vergi alacağının Kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari muamele olduğu, 21 ve 22. maddelerinde; verginin tahsili için önce tarh, tahakkuk ve tebliğ ettirilmesi gerektiği, 34. maddesinde; ikmalen ve re’sen tarh edilen vergilerin “ihbarname” ile ilgililere tebliğ olunacağı hüküm altına alınmış, 35. maddesinde de; ihbarnamede yer alması zorunlu hususların; sıra numarası, tanzim tarihi, verginin nev’i, mükellefin adı soyadı (tüzel kişilerde unvanı),mükellefin açık adresi, vergilendirme dönemi, verginin matrahı, verginin hesabı, verginin miktarı, kısa ve açık bir ifade ile ikmalen veya re’sen vergi tarhını icabettiren sebepler, vergi mahkemesinde dava açma süresi ve vergi mahkemesinde dava açma şekli olarak belirlenmiştir.

Yukarıda belirtilen Kanun hükümlerinin birlikte yorumlamasından, belediyelere ait vergi resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlülüklerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na tabi olduğu, bu çerçevede belediyece mükelleften istenecek bu tür alacakların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 35.maddesinde tanımlanmış ihbarnamelerle istenmesi gerektiği, mükellefe tebliğ edilen ihbarnameler üzerine dava açma süresi içinde dava açılmadığı takdirde kesinleşen amme alacağı için tahakkuk fişi düzenlenerek ilgilisine tebliğ edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Dava dosyasının incelenmesinden; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 15’inci, 21’inci, 56’ncı, 60’ıncı ve 84’üncü maddelerinde yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin belediye grupları itibariyle tespitine ilişkin 10.02.2014 tarihli Bakanlar Kurulu kararının 18.02.2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandığı, davacının .. Mahallesi ..’nde 1099 m2 alanı amfi tiyatro ve açık bahçe kullanım amacıyla işgal ettiğinin 10.09.2014 tarihli tutanakla tespit edildiği, söz konusu tutanakta belirtilen işgaliye miktarı ile Bakanlar Kurulu kararında belirlenen metrekare birim fiyatının çarpılması sonucu işgaliye harcının hesaplandığı ve 23.09.2014 tarih ve 67 cilt no’lu tahakkuk fişinin düzenlenerek 25.09.2014 tarihinde davacıya tebliğ edildiği, anılan tahakkuk fişinin iptali istemiyle de bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, tahakkuk fişi… davacı adına vergi ceza ihbarnamesinin düzenlendiğine dair beyanda bulunulmadığı ve herhangi bir belgenin de eklenilmediği görülmüştür.

Bu durumda, … dava konusu tahakkuk fişinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, DAVANIN KABULÜNE, dava konusu tahakkuk fişinin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 83,60¨ yargılama giderlerinin ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca davacı vekili için belirlenen 750,00¨ vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, 492 sayılı Harçlar Kanunu ve buna bağlı tarife uyarınca davalı idareden 27,70¨’den az olmamak üzere 4,55 oaranında nispi karar harcı alınmasına, harcın tahsili için ilgili vergi idaresine harç tahsil müzekkeresi yazılmasına, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, taraflarca temyiz isteminde bulunulması halinde aşağıda dökümü yapılan muhtemel yargılama giderlerinin taraflara bildirilmesine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 46. maddesi uyarınca iş bu karara karşı kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren otuz (30) gün içerisinde Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere, 10.02.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.