1. C.

MUĞLA

…. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2012/…..

KARAR NO : 2012/….

DAVACI : ………. ANONİM ŞİRKETİ

[VEKİLİ] : AV. AHMET CAHİT OLGUN

Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/MUĞLA

DAVALI : FETHİYE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Fethiye/MUĞLA

DAVANIN ÖZETİ : Muğla İli, Fethiye İlçesi, …… Mevkiinde bulunan tamamı Hazineye ait taşınmazın 36.688,09 m2 sinin davacı tarafından fuzulen işgal edildiğinden bahisle tahakkuk ettirilen 774.798,72-TL tutarındaki erimisilin tahsili amacıyla düzenlenen 11.7.2012 tarih ve …. sayılı ödeme emrinin; hukuka aykırı olduğu, kesinleşen kamu alacağının bulunmadığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

[SAVUNMA] NIN [ÖZETİ] : Davacının ecrimisil bedelini yasal süre içerisinde ödememesi üzerine ecrimisil bedelinin tahsili amacıyla dava konusu ödeme emrinin tanzim ve tebliğ olunduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Muğla 1. İdare Mahkemesi’nce işin gereği görüşüldü:

………………..

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 152,90 TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine,Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Uyarınca belirlenen 60 0,00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacı ya verilmesine, artan posta ücretinin hükmün kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, 2577 sayılı Yasanın 6/2. maddesi uyarınca kararın tebliğin i izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere 27/12/2012 tarihinde oybirliği yle karar verildi.