T.C.

MUĞLA

  1. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2014/..

KARAR NO: 2014/…

DAVACI: F…

VEKİLLERİ: AV. AHMET CAHİT OLGUN

Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/MUĞLA

  1. OSMAN ALPER OLGUN

Tuzla Mahallesi 520.Sokak No:22 Fethiye/MUĞLA

DAVALI: FETHİYE KAYMAKAMLIĞI – Fethiye/MUĞLA

DAVANIN ÖZETİ: Muğla İli, Fethiye İlçesinde … İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan davacının, öğrenci azlığından dolayı sınıfının kapatılması nedeniyle hakkında getirilen teklif doğrultusunda … Sınıfı Öğretmenliğinde görevlendirilmesine ilişkin ../../2013 tarih ve … sayılı davalı idare işleminin; ….  iptali istenilmektedir.

SAVUNMA ÖZETİ : Dava konusu işlemin hukuka mevzuata uygun olduğu, davanın reddi

gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Karar veren Muğla 2. İdare Mahkemesi’nce dava dosyası incelendikten sonra işin

gereği görüşüldü:

            Dava; Muğla İli, Fethiye İlçesinde … İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan davacının, öğrenci azlığından dolayı sınıfının kapatılması nedeniyle hakkında getirilen teklif doğrultusunda …. Sınıfı Öğretmenliğinde görevlendirilmesine ilişkin ../../2013 tarih ve … sayılı davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

            ……

            Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 144,80 TL yargılama gideri ile 750,00 TLavukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin hükmün kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden  itibaren 30 gün içerisinde Aydın Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere 07/05/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.