MUĞLA 1. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2014/..

KARAR NO: 2015/..

DAVACI: …

VEKİLLERİ:AV.AHMET CAHİT OLGUN Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/MUĞLA

  1. OSMAN ALPER OLGUN Tuzla Mahallesi 520.Sokak No:22 Fethiye/MUĞLA

 

DAVALI: MUĞLA VALİLİĞİ

VEKİLİ:AV.

 

DAVANIN ÖZETİ: Muğla İli,Fethiye İlçesi … İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan davacı tarafından, hakkında açılan soruşturma sonuçlanıncaya kadar … İlçesi, … ilkokulunda görevledirilmesine ilişkin Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ../…/2014tarih ve … sayılı işleminin; ön raporunun kesinlik taşımadığı, fiilin subutluğunun kesin delille ortaya konmadığı iddia edilerek iptali istenilmektedir.

 

SAVUNMANIN ÖZETİ:

Davacının soruşturma sürecinde görevlendirdiği, soruşturmanın tamamlandığı disiplin yönünden uyarma cezası, idari yönden ise il içinde normuna uygun bir okula atanması teklifinin getirildiği, davacının geçici görevlendirme işleminin iptalinde hukuki yarar kalmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

 

TÜR KMİLLETİ ADINA Karar veren Muğla 1. İdare Mahkemesi’nce dava dosyası incelenerek gereği

görüşüldü:

Dava, öğretmen olan davacının hakkında açılan soruşturma sonuçlanıncaya kadar başka bir okulda görevlendirilmesine ilişkin ../…/2014 gün ve …. sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137. maddesinde; görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbir olduğu, görevden uzaklaştırma tedbirinin, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabileceği, 138. maddesinde; görevden uzaklaştırmaya yetkili olanlar sayılmış, aynı Kanun’un 140. maddesinde ise; haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan Devlet memurlarının da 138. maddedeki yetkililer

tarafından görevden uzaklaştırılabilecekleri, yine aynı Kanunun 145.maddesinde; “Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır. Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder”.hükümlerine yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; Muğla İli, Fethiye ilçesi … ilkokulu sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta iken okulların açıldığı ilk gün sınıfa giren bir kaç veliye elindeki kağıtları sallayarak ” bu öğrenciler kurada bana çıktı, bu kurayı ben çektirdim, sıkıysa bu çocukları başka şubeye aldırın bakalım” diye söylemesiyle ilgili olarak hakkında yürütülen soruşturma neticesinde disiplin yönünden uyarma cezası ile cezalandırılması ve idari yönden il içinde normuna uygun olarak atama yapılması teklifi üzerine soruşturma sonuçlanıncaya kadar il içinde … İlçesi … İlkokuluna sınıf öğretmeni olarak görevlendirildiği ve akabinde görevlendirmenin iptali istemiyle iş bu davanın açıldığı anlaşılmıştır.

657 sayılı yasada, görevlendirme yada geçici görevlendirme müessesi ile görevden uzaklaştırma müessesesi ayrı ayrı düzenlenmiş hususlardır. Buna göre, soruşturmanın selameti için uygulanması gereken müessese geçici görevlendirme değil, görevden uzaklaştırma müessesesidir.

Olayda, davacı hakkında yürütülen soruşturma sebebiyle başka bir okula görevlendirme yapılmış ise de, bir kamu kurumunun mevzuatla belirlenmiş görev alanı içinde yer alan bir hizmeti yada değişen ve gelişen sosyal ekonomik ve kültürel koşulların sonucu olarak ortaya henüz örgütsel altyapısı oluşturulmamış ve bir kadro ile ilgilendirilmemiş olan yeni bir kamu hizmetini yürütmek amacı ile yapılabileceği dikkate alındığında yukarıda

zikredilen kanun maddeleri uyarınca davacının görevlendirilmesi değil ihtiyati bir tedbir olarak görevden uzaklaştırma müessesinin devreye sokulması gerektiğinden tesis edilen görevlendirme işleminde hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 151,70-TLyargılama gideri ile 750,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davaya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesine müteakip davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Aydın Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere 20/08/2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.