T.C.

MUĞLA

  1. İDARE MAHKEMESİ

 

ESAS NO: 2011/…

KARAR NO: 2013/…

 

 

DAVACI: …..

VEKİLİ: AV. AHMET CAHİT OLGUN

Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/MUĞLA

 

DAVALI: FETHİYE MALMÜDÜRLÜĞÜ

VEKİLİ : Hazine Av….. – Fethiye/MUĞLA

 

DAVANIN ÖZETİ: Muğla İli, Fethiye İlçesi, ….. Mahallesi,…. mevkiinde

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazın 36.003,21m2’lik kısmının şemsiye,

şezlong, gölgelik,sahil bandı, kumsal, havuz ,yeşil alan, spor ve oyun alanı yapılmak

suretiyle 18.10.2007- 19.10.2010 tarihleri arasında fuzulen işgal edildiğinden bahisle ecrimisil

istenilmesine ilişkin 1.597.292,41 tutarlı 11.11.2011 tarih ve …. sayılı ecrimisil ihbarnamesinin ; …… olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin

85/2.maddesinde “ecrimisilin tespit ve takdirinde; İdarenin zarara uğrayıp uğramadığına, işgalcinin kusurlu olup olmadığına ve taşınmazın işgalci tarafından kullanım sekline bakılmaksızın idarenin bu taşınmazdan işgalden önceki haliyle elde edebileceği muhtemel gelir esas alınarak, imar durumu, yüzölçümü, niteliği, verimi, altyapı tesislerinden yararlanıp yararlanmadığı, konumu, işgalden önceki haliyle kullanılması halinde getirebileceği gelir, emsal taşınmazlar için oluşmuş kira bedelleri, kesinleşmiş yargı kararları, ilgisine göre ilgili kuruluşlardan ve bilirkişilerden edinilen bilgiler göz önünde bulundurularak bedel takdiri yapıldığı, belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

 

TÜRK MILLETİ ADINA

 

Karar veren Muğla 2. İdare Mahkemesi’nce isin gereği görüşüldü:

……..

Bu durumda; Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazı işgal ettiği hususu tartışmasız olan davacı şirket adına 1.597.292,41 TL ecrimisil tahakkuk ettirilmesine ilişkin dava konusu işlemin 950.464.51 TL ‘lik kısmında hukuka aykırılık, 646.827,90 TL lik kısmında ise hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin 950.464.51 TL ‘lik kısmının reddine, 646.827,90 lik kısmının ise iptaline , dava kısmen iptal kısmen ret ile sonuçlandığından, asağıda dökümü yapılan 2.250.400 TL yargılama giderinin haklılık oranına göre 1.275,20 TL lik kısmının davacı üzerinde bırakılmasına, kalan 975,20 TL lik kısmı ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 660,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 660,00-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere, artan posta giderinin istemi halinde davacıya iadesine, 24/10/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.