T.C.
MUĞLA
1. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2015/…
KARAR NO : 2016/..

DAVACI : …
VEKİLLERİ : AV. AHMET CAHİT OLGUN
Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/MUĞLA
AV. OSMAN ALPER OLGUN
Tuzla Mahallesi 520.Sokak No:22 Fethiye/MUĞLA

DAVALI : FETHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
VEKİLİ : AV. ..
DAVANIN ÖZETİ : Muğla İli, Fethiye İlçesi …Mahallesi … Mevkiinde ruhsatsız (kaçak) olarak yapı yapıldığından bahisle Fethiye Belediye Encümenin  ../11/2006 tarih ve … sayılı kararı ile verilen 5.000,00 TL imar para cezasının tahsili amacıyla düzenlenen ../07/2015 tarih ve … sıra numaralı ödeme emrinin yada tarihinin ../02/2009 olduğu 6183 sayılı kanuna göre 5 yıllık süre geçtiğinden alacağın zamanaşımına uğradığı, daha önce iki kez ceza ödediklerini ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : İmar Para Cezalarının idari işlem niteliğinde olduğu ve 5326 sayılı Kabahatler kanunun’da düzenlenen zamanaşımı sürelerine tabi olmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Karar veren Muğla 1. İdare Mahkemesi Hakimliğince dava dosyası incelenerek işin gereği düşünüldü.
Dava, imar para cezasının tahsiline yönelik düzenlenen ödeme emrinin yasal olup olmadığına ilişkindir.
5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 2. maddesinde “Kabahat deyiminden; kanunun, karşılığında idari yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlık anlaşılır.”, 3. maddesinde ” bu Kanunun; idarî yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümleri, diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmaması halinde, diğer genel hükümleri, idarî para cezası veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımını gerektiren bütün fiiller hakkında, uygulanır.”, 5. maddesinde “26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun zaman bakımından uygulamaya ilişkin hükümleri kabahatlar bakımından da uygulanır. Ancak, kabahatlar karşılığında öngörülen idari yaptırımlara ilişkin kararların yerine getirilmesi bakımından derhal uygulama kuralı geçerlidir. Kabahat, failin icrai veya ihmali davranışı gerçekleştirdiği zaman işlenmiş sayılır. Neticenin oluştuğu zaman, bu bakımdan dikkate alınmaz.”, 16. maddesinde “Kabahatler karşılığında uygulanacak olan idari yaptırımlar, idari para cezası ve idari tedbirlerden ibarettir. İdari tedbirler, mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve ilgili kanunlarda yer alan diğer tedbirlerdir.” ve 20. maddesinde “Soruşturma zamanaşımının dolması halinde kabahatten dolayı kişi hakkında idari para cezasına karar verilemez. Soruşturma zamanaşımı süresi; Yüzbin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde beş, Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde dört, Ellibin Türk Lirasından az idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde üç, yıldır. Nispi idari para cezasını gerektiren kabahatlerde zamanaşımı süresi sekiz yıldır. Zamanaşımı süresi, kabahate ilişkin tanımdaki fiilin işlenmesiyle veya neticenin gerçekleşmesiyle işlemeye başlar. Kabahati oluşturan fiilin aynı zamanda suç oluşturması halinde suça ilişkin dava zamanaşımı hükümleri uygulanır” hükümleri getirilmiştir.
6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanunun 102.maddeside de “Tahsil zamanaşımı süresinin para cezaları ile ilgili özel kanunlarla öngörülenler saklı tutularak 5 yıl olarak ” belirlenmiştir.
Dava dosyasının incelenmesinden; Muğla ili, Fethiye ilçesi .. Mah. …mevkiinde ruhsatsız (kaçak) yapı yapıldığı nedeniyle Fethiye Belediye Encümenin ../11/2006 tarih ve .. sayılı kararı ile 5.000,00 TL imar para cezası verildiği, davacının bu işleme karşı dava açmadığı akabinde düzenlenen dava konusu ödeme emrinin ../07/2015 tarihinde tebliği üzerine iş bu bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.
Bu durumda, yukarıda zikredilen kanunlar uyarınca 2006 yılında doğan amme alacağının tahsil zamanaşımına uğraması sebebiyle ödeme emri düzenleyebilmek için hukuken geçerli bir sebep kalmadığından düzenlenen ödeme emrinde hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu ödeme emrinin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 89,50-TL yargılama gideri  ile 1000,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine müteakip davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Aydın Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere 29/03/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.