1. C.

MUĞLA

  1. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2012/…..

KARAR NO : 2013/….

DAVACI : ……………………. ANONİM ŞİRKETİ

[VEKİLİ] : AV. AHMET CAHİT OLGUN, AV. OSMAN ALPER OLGUN

Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/MUĞLA

D AVALI : FETHİYE MALMÜDÜRLÜĞÜ- Fethiye/MUĞLA

[VEKİLİ] : AV………………..

Fethiye Hazine Avukatlığı Fethiye/MUĞLA

DAVANIN ÖZETİ : Muğla İli, Fethiye İlçesi, …………………. Mevkiinde bulunan …………… numaralı mülkiyeti Hazineye ait taşınmazın 30.283,21. m2 sinin 19.10.2005-17.10.2007 tarihleri arasında fuzulen işgal edildiğinden bahisle davacıdan 744,798,72 TL ecrimisil istenilmesine ilişkin 11.01.2012 tarih ve ….. sayılı ecrimisil ihbarnamesinin; ………………. söz konusu olmadığı, ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin 85/2.maddesinde “ecrimisilin tespit ve takdirinde; İdarenin zarara uğrayıp uğramadığına, işgalcinin kusurlu olup olmadığına ve taşınmazın işgalci tarafından kullanım şekline bakılmaksızın idarenin bu taşınmazdan işgalden önceki haliyle elde edebileceği muhtemel gelir esas alınarak, imar durumu, yüzölçümü, niteliği, verimi, altyapı tesislerinden yararlanıp yararlanmadığı, konumu, işgalden önceki haliyle kullanılması halinde getirebileceği gelir, emsal taşınmazlar için oluşmuş kira bedelleri, kesinleşmiş yargı kararları, ilgisine göre ilgili kuruluşlardan ve bilirkişilerden edinilen bilgiler göz önünde bulundurularak bedel takdiri yapıldığı, belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Muğla 1. İdare Mahkemesi ‘ nce gereği görüşüldü:

….. Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazı işgal ettiği hususu tartışmasız olan davacı şirket adına, 744,798,72 TL ecrimisil tahakkuk ettirilmesine ilişkin dava konusu işlemin 394.408,35- TL’lik kısmında hukuka uyarlık, 350,390,37 -TL ‘lik kısmında ise hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle ; dava konusu işlemin 350,390,37- TL ‘lik kısmın ın iptaline , 394.408,35 ‘li k kısmı yönünden ise davanın reddine , davanın kısmen iptal kısmen retle sonuçlanması nedeniyle, aşağıda dökümü yapılan toplam 1.028,55- TL yargılama giderinin davadaki haklılık oranına göre takdiren 483,55-TL’lik kısmı ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 660,00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, 545,00.-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, 660,00 TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, posta ücretinden artan miktarın hükmün kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğin i izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere, 26/04/2013 tarihinde oybirliği yle karar verildi.